Visuomenininkai prašo ICOMOS įvertinti, ar ICOMOS LNK nariai, verslininkų užsakymu pateikę jiems palankią išvadą dėl statybų Misionierių ansamblyje, nenusižengė etikai

Visuomenininkai prašo ICOMOS įvertinti, ar ICOMOS LNK nariai, verslininkų užsakymu pateikę jiems palankią išvadą dėl statybų Misionierių ansamblyje, nenusižengė etikai

Visuomeninių organizacijų atstovai kreipėsi į ICOMOS – Tarptautinę paminklų ir paveldo vietovių tarybą – dėl daugiabučius namus Misionierių ansamblio teritorijoje statančių verslininkų užsakymu parengto ir jų projektui palankaus vertinimo, kurį atliko ir atsakingoms institucijoms pateikė akivaizdžių interesų konfliktų turintys ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto nariai.

Kaip nurodo visuomenininkai, ICOMOS LNK pirmininkė Marija Nemunienė, jų žiniomis, pasirašė su verslininkais sutartį, kurioje nustatytos sąlygos apribojo vertinimą galinčių atlikti ekspertų ratą, o tai sudarė sąlygas patikėti šį atsakingą darbą asmenims, turintiems akivaizdžių interesų konfliktų. Tokie konfliktai kilo dviems iš trijų vertinimo autorių – Irenai Kliobavičiūtei ir Dainai Ferguson – nes jos turėjo įvertinti ir įmonės UAB “Senojo miesto architektai”, kurioje pačios dirba, indėlį į projektą, ir nuolatinio šios įmonės partnerio bei artimo savo bendradarbio Roberto Zilinsko darbą. Be to, I. Kliobavičiūtė ir pati tiesiogiai dalyvavo priimant svarbius sprendimus dėl projekto, kurį vėliau vertino – pvz., buvo jį laimėtoju išrinkusios architektūrinio konkurso vertinimo komisijos narė bei narė ekspertų grupės, kuri nusprendė, kad Misionierių ansamblio specialiajame plane neturi būti žymima leistina užstatymo riba ir nustatytos apsaugos zonos (toks sprendimas, kaip neseniai nurodė Kultūros paveldo departamento laikinoji komisija, sudarė prielaidas pažeisti Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes; būtent I. Kliobavičiūtė pateikė pasiūlymą nenustatyti apsaugos zonų). Taip pat visuomenininkai kelia klausimą, ar faktas, kad vertinimo atlikimą organizavusi ir institucijoms ICOMOS LNK vardu jį pateikusi ICOMOS LNK pirmininkė M. Nemunienė yra Misionierių ansamblio specialiojo plano projekto autorės Giedrės Miknevičienės dukra ir jos abi dirba šį planą rengusioje UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas”, nenulėmė to, kad specialusis planas visai nebuvo įvertintas, nors būtent juo ir yra pagrįstas projektas.

“Būdami įsitikinę, kad ICOMOS vykdomų poveikio pasaulio paveldui vertinimų kokybė turi nekelti jokių abejonių, o dėl vertinimą šiuo konkrečiu atveju pateikusių ekspertų interesų konfliktų neturi nukentėti vienas iš unikaliausių UNESCO saugomo Vilniaus senamiesčio kraštovaizdžio ir architektūros ansamblių bei pasaulio paveldo vietovės išskirtinė visuotinė vertė, prašome Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos (ICOMOS) valdybos išnagrinėti aukščiau išdėstytas aplinkybes ir pateikti įvertinimą, ar nebuvo nusižengta ICOMOS etikos principams”, – rašoma kreipimesi, kuris adresuotas ir UNESCO Pasaulio paveldo komitetui, ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkei Marijai Nemunienei, Lietuvos kultūros ministei Lianai Ruokytei-Jonsson ir aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkei Evelinai Karalevičienei, Seimo Kultūros komiteto pirmininkui Ramūnui Karbauskiui, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinei sekretorei Astai Junevičienei ir generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui.

Kreipimąsi anglų kalba – už vertimą esame dėkingi Dariui Sužiedėliui – rasite čia: 09-14-17 Petition to ICOMOS & UNESCO France, ENG

Žemiau skelbiame lietuvišką tekstą.

*******

Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos (ICOMOS) valdybai
The ICOMOS Board

UNESCO Pasaulio paveldo komitetui
Dr. Mechtild Rössler,
Pasaulio paveldo centro direktoriui

p. Marijai Nemunienei,
Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkei

p. Lianai Ruokytei-Jonsson,
Lietuvos Respublikos kultūros ministrei

p. Kęstučiui Navickui,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui

p. Ramūnui Karbauskiui,
Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui

p. Evelinai Karalevičienei,
Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkei

p. Astai Junevičienei,
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinei sekretorei

p. Evaldui Pašiliui,
Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui

PRAŠYMAS
ĮVERTINTI GALIMAI NEETIŠKUS ICOMOS LNK NARIŲ VEIKSMUS, PATEIKIANT MISIONIERIŲ ANSAMBLYJE SUPLANUOTŲ STATYBŲ VERTINIMĄ DĖL GALIMO POVEIKIO VILNIAUS ISTORINIO CENTRO, ĮRAŠYTO Į UNESCO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠĄ, IŠSKIRTINEI VISUOTINEI VERTEI
2017 m. rugsėjo 14 d., Vilnius

Mūsų atstovaujamos organizacijos yra visuomeninės organizacijos, kurioms rūpi Lietuvos sostinėje Vilniuje susiformavusio unikalaus ir vertingo Europos kultūros paveldo išsaugojimas ir darnus naudojimas šiuolaikinės visuomenės poreikiams.

Susirūpinimas dėl UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esančio Vilniaus istorinio centro su apsaugos zonomis (un. k. 541) išsaugojimo, kuriam, mūsų įsitikinimui, grėsmę kelia daugiabučių namų statybos, vykstančios buvusio Vilniaus misionierių vienuolyno ir Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios ansamblio teritorijoje (Subačiaus g. 20, Vilniuje; toliau – Misionierių ansamblis), paskatino mus 2017 m. gegužės 24 d. kreiptis į UNESCO Pasaulio paveldo komitetą raštu „Dėl skubios pagalbos stabdant UNESCO saugomos pasaulio paveldo vietovės – Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės naikinimą“.

Norėtume konkrečiais argumentais papildyti vieną iš šio kreipimosi teiginių, o būtent – kad Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionalinio komiteto (toliau – ICOMOS LNK) nariai, parengę statybų vystytojo apmokėtą ir jo projektui palankų vertinimą dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei, buvo akivaizdžiai suinteresuoti.

Taip pat prašytume Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos (ICOMOS) įvertinti, ar ICOMOS LNK nariai, atlikę šį vertinimą bei organizavę jo atlikimą ir pateikę jį už Vilniaus senamiesčio apsaugą atsakingoms Lietuvos institucijoms, nenusižengė etikos reikalavimams, keliamiems ICOMOS narių veiklai, ir ypač ICOMOS etikos principų nuostatai, kad ICOMOS nariai privalo „vengti arba, prireikus, paskelbti apie bet kokį realų ar galimą su jais susijusį interesų konfliktą, kuris galėtų sukliudyti jiems veikti nepriklausomai, nešališkai ir objektyviai“, taip pat „vengti savo pačių darbų vertinimo: dalyvaudami darbe, susijusiame su konkrečia kultūros paveldo vertybe, taip pat – valstybės ar savivaldybių patariamųjų arba priimančiųjų sprendimus institucijų veikloje, jie negali dalyvauti priimant bet kuriuos sprendimus, susijusius su ta vertybe“ (Etikos principai, 5 str. a-1 ir a-2 p.).

Žemiau išdėstome mums žinomas aplinkybes ir dėl jų kylančius klausimus. Dalį iš šių aplinkybių žinome iš dokumentų, kurių kopijas pateikiame išskirdami aktualius fragmentus su nurodytais faktais. Taip pat remiamės ICOMOS narės Jūratės Markevičienės pareiškimais ICOMOS LNK ir už paveldo apsaugą atsakingoms Lietuvos valdžios institucijoms (priedai Nr. 1-4) bei kitų, neoficialiai mus konsultavusių ICOMOS LNK narių liudijimais.

Dėl ICOMOS LNK vardu sudarytos ydingos sutarties su Projekto vystytoju

2016 m. sausio mėn. ICOMOS LNK gavo UAB „Misionierių namai“, vykdančios daugiabučių namų statybos Misionierių ansamblyje projektą (toliau –„Projektas“), užsakymą atlikti šių statybų poveikio pasaulio paveldo vietovei įvertinimą ir pasirašė sutartį su šiuo privačiu užsakovu (priedas Nr. 5).

Manome, kad tokia praktika, kai poveikio pasaulio vietovei vertinimą užsako ir už jį sumoka pats vystytojas, suinteresuotas palankia išvada, yra ydinga iš esmės, nes sudaro galimybę vystytojui nustatyti ekspertizės atlikimo sąlygas, o ekspertus, suinteresuotus atlyginimu, įstumia į interesų konflikto situaciją.

Mūsų žiniomis, sutartyje, kurią dėl Projekto vertinimo pasirašė Projekto vystytojas ir ICOMOS LNK pirmininkė Marija Nemunienė, buvo nustatytos sąlygos, apribojusios vertinimą galinčių atlikti ekspertų ratą: pagal sutartį jį galėjo atlikti ne visi ICOMOS LNK nariai, o tik tie, kurie turi Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotus nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialiosios ekspertizės specialistų atestatus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotus teritorijų planavimo specialistų atestatus. Be to, tokio svarbaus vertinimo atlikimui pagal sutartį buvo skirtas labai trumpas laikas – vos mėnuo, o realiai dar mažiau. Pastaroji aplinkybė suteikė privalumą tiems ICOMOS LNK nariams, kurie su Projekto problematika jau buvo susipažinę iš anksto.

Manytume, kad tokios sutarties sąlygos, apribojusios vertinimą atlikti galinčių ICOMOS LNK narių ratą, sudarė sąlygas patikėti šį atsakingą darbą asmenims, turintiems akivaizdžių interesų konfliktų.

Dėl ekspertų nešališkumo neužtikrinimo

2017 m. sausio 27 d. ICOMOS LNK biuro posėdyje, kuriame dalyvavo ICOMOS LNK pirmininkė M. Nemunienė ir keturi biuro nariai, buvo patvirtinta darbo grupės sudėtis: Gintautas Zabiela, Irena Kliobavičiūtė ir Daina Ferguson.

Pažymėtina, kad ICOMOS LNK ekspertizių nuostatuose (priedas Nr. 6), kurie papildomai įgyvendina bendruosius ICOMOS principus, nustatyta, kad ICOMOS LNK nariai, patenkantys į ekspertų darbo grupę, privalo pasirašyti deklaraciją dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto. Deklaracija prijungiama prie ICOMOS sutarties su ekspertu ir yra neatsiejama šios sutarties dalis. Deklaracija pateikiama kiekvienai ekspertizei atskirai. Galimi viešųjų ir privačių interesų konfliktai nustatomi pagal reikalavimus, kuriuos įteisina ICOMOS etikos principai ir Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas (2.2 str.).

Turime pagrindo manyti, kad patikint G. Zabielai, I. Kliobavičiūtei ir D. Ferguson atlikti poveikio pasaulio paveldo vietovei vertinimą, tokių deklaracijų nebuvo paprašyta ir jos nebuvo pateiktos, t. y., nepasirūpinta užtikrinti ekspertų nešališkumą, nors ICOMOS LNK ekspertizių nuostatuose tam numatyta ir konkreti procedūra.

3. Dėl I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson interesų konflikto atliekant poveikio pasaulio paveldo vietovei vertinimą ir galimo ICOMOS etikos principų pažeidimo

ICOMOS LNK nariai G. Zabiela, I. Kliobavičiūtė ir D. Ferguson parengė 2016 m. vasario 4 d. data pažymėtą dokumentą „Daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20 ir 22, Vilniuje projektinių pasiūlymų (projekto) vertinimas dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei bei išvadų kitam projektavimo etapui teikimas“ (toliau – Vertinimas), kuriame pateikė privačiam užsakovui palankią išvadą, kad „Planuojami darbai nepažeidžia Vilniaus išskirtinės visuotinos vertės“ (priedas Nr. 7). Jame visai nebuvo įvertintas Lietuvos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV 558 patvirtintas Misionierių ansamblio specialusis planas (priedas Nr. 8), nors būtent šiuo dokumentu, kuris suskaidė anksčiau vientisą ansamblio teritoriją į dvi dalis, yra pagrįstas Projektas (Vertinime taip pat nurodyta, kad specialusis planas „yra pagrindinis nagrinėjamoje teritorijoje galiojantis individualus teisės aktas, apibrėžiantis paveldosaugos reikalavimus <...>“).

Mūsų manymu, dvi iš trijų Vertinimo autorių – I. Kliobavičiūtė ir D. Ferguson – negalėjo nešališkai ir objektyviai atlikti šio darbo dėl akivaizdaus interesų konflikto, kurį kelia jų tiesioginės sąsajos su Projektu, kurį vertino, ir jo vadovu Robertu Zilinsku.

I. Kliobavičiūtė, D. Ferguson ir R. Zilinskas yra tampriai susiję su UAB „Senojo miesto architektai“: I. Kliobavičiūtė ir D. Ferguson dirba (ar iki neseno laiko dirbo) šioje bendrovėje, o R. Zilinskas ir jo įmonės (iki 2011.08.02 R. Zilinsko individuali įmonė, vėliau – UAB „Atodangos“) yra (ar iki neseno laiko buvo) UAB „Senojo miesto architektai“ nuolatiniai partneriai (priedas Nr. 9).

UAB „Senojo miesto architektai“ 2007–2008 m. ir (arba) vėliau Misionierių ansamblyje, jo teritorijoje užsakinėjo bei atlikinėjo tyrimus, kurie vėliau buvo panaudoti rengiant Projektą. Pvz, 2008 metais UAB „Senojo miesto architektai“ užsakymu buvo atlikti pastato fasadų Subačiaus g. 20, Vilniuje, žvalgomieji polichrominiai tyrimai (tyrimų vadovė Audronė Kaušinienė; priedas Nr. 10), sklypo Subačiaus g. 26, Vilniuje (toks tuo metu buvo sklypo, kuriame vystomas Projektas, adresas) žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai (archeologas Tauras Poška; priedas Nr. 11), buv. Misionierių ligoninės komplekso, Subačiaus g. 24, 26, 28, istorinė apybraiža (istorikė Laima Vileikienė; priedas Nr. 12). Šie trys tyrimai yra nurodyti Vertinime kaip tyrimai, kuriais pagrįstas vertinamas Projektas (priedas Nr. 13), nenurodant, kad jų užsakovas buvo UAB „Senojo miesto architektai“, kuriame dirba(-o) Vertinimą atlikusios I. Kliobavičiūtė ir D. Fergiuson.

I. Kliobavičiūtė buvo Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. ĮV-386 sudarytos ekspertų darbo grupės, skirtos įvertinti tuo metu rengto Misionierių ansamblio specialiojo plano koncepciją, narė. Ši ekspertų grupė 2014 m. birželio 4 d. posėdyje, kuriame dalyvavo ir I. Kliobavičiūtė, nutarė, kad minėtoje koncepcijoje neturėtų būti žymima leistina užstatymo riba ir neturėtų būti nustatytos apsaugos zonos, o pastarąjį pasiūlymą – kad nebūtų nustatytos apsaugos zonos – pateikė būtent I. Kliobavičiūtė. Cituojame posėdžio protokole užfiksuotą jos pasisakymą: „I. Kliobavičiūtė atkreipė dėmesį į projekto koncepcijoje siūlomas nustatyti apsaugos zonas ir jų reglamentavimą. Šių zonų nustatymas objektui, esančiam Vilniaus senamiestyje, yra perteklinis ir įnešantis sumaišties. Paveldosaugos reikalavimai į apsaugos zoną patenkančioje teritorijoje šiuo metu yra nustatyti Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamente, o ateityje bus nustatyti rengiamame Vilniaus senamiesčio tvarkymo plane. Todėl apsaugos zonų projekte žymėti nereikia. Pateikė 1861 m. datuojamą fotografiją, kurioje matyti šalia Misionierių vienuolyno ir bažnyčios ansamblio bei Kūdikėlio Jėzaus prieglaudos buvus pavienių nedidelio tūrio pastatų. Dauguma posėdžio dalyvių pritarė nuomonei, kad apsaugos zonų Projekte žymėti nereikia.“ (priedas Nr. 14).

Tokiu sprendimu, kaip 2017 m. gegužės 4 d. pateiktose išvadose pažymėjo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017-04-12 įsakymu Nr. Į-85 sudaryta laikinoji komisija, vertinusi Misionierių ansamblio specialųjį planą, nurodyta ekspertų darbo grupė „paneigė savo suformuluotą užduotį išsaugoti Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes, tuo pačiu sudarė prielaidas jas pažeisti.“ (priedas Nr. 15).

Būtent šios ekspertų darbo grupės, kurios nare buvo ir I. Kliobavičiūtė, nuomone pasirėmė Misionierių ansamblio specialiojo plano rengėjai, nustatydami jo sprendinius. Cituojame šio specialiojo plano aiškinamąjį raštą: „Buvo parengti keli apsaugos zonos ir paveldosauginių reikalavimų joje variantai. Suplanuota vizualinės apsaugos zona įėjo į Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos ribas. LR Kultūros ministro 2014-05-29 Įsakymu Nr. ĮV-386 buvo sudaryta ekspertų darbo grupė, skirta įvertinti vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 761) Subačiaus g. 24, 26, 28 nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – paveldotvarkos projekto koncepciją. Ekspertų nuomone reikalavimai, būtini Misionierių vienuolyno ansamblio vizualinei apsaugai turi būti įkorporuoti į rengiamą Vilniaus senamiesčio specialųjį planą. Ištrauka iš darbo grupės protokolo išvadų: „Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 761) Subačiaus g. 24. 26, 28 nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – paveldotvarkos projekto koncepcijoje leistina užstatymo riba neturėtų būti žymima, taip pat neturėtų būti nustatomos ir apsaugos zonos.“; „Specialiojo plano koncepcija patikslinta pagal LR kultūros viceministro Romo Jarockio raštą 2014-06-17 Nr. S2-1553, kuriame prašoma vadovautis ekspertų darbo grupės posėdžio metu priimtais sprendimais.“; „4.1.2. Apsaugos zonos ribos. Misionierių vienuolyno statinių ansamblio ir Vaikelio Jėzaus vaikų namų prieglaudos apsaugos zona specialiajame plane nenustatoma. Koncepcijos svarstymo metu nutarta (LR kultūros viceministro Romo Jarockio raštas 2014-06-17 Nr. S2-1553 ir Kultūros ministro 2014-05-29 įsakymu Nr. ĮV-386 sudarytos ekspertų darbo grupės protokolas 2014-06-04), kad vizualinė Misionierių vienuolyno statinių ansamblio ir Vaikelio Jėzaus vaikų namų prieglaudos apsauga turi būti užtikrinta kituose dokumentuose, t. y. baigiamame rengti Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas 16073) specialiajame plane.“ (priedas Nr. 16, psl. 16 ir 17; NB: citatose paminėtas „rengiamas“ ar „baigiamas rengti“ Vilniaus senamiesčio specialusis planas iki šiol nėra parengtas, todėl Misionierių ansamblis neturi jokių apsaugos zonų – nei nuo fizinio, nei nuo vizualinio poveikio).

Pacituoti dokumentai rodo, kad I. Kliobavičiūtės ir jos kolegų iš nurodytos ekspertų darbo grupės nuomonė padarė realią įtaką Misionierių teritorijos planavimo procesui, ir esame linkę pritarti aukščiau nurodytos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos laikinosios komisijos išvadai, kad ši įtaka paveldo išsaugojimo požiūriu buvo neigiama.

Kiek vėliau tais pačiais metais I. Kliobavičiūtė dalyvavo 2014 spalio 2 d. išrenkant Projektą laimėjusiu UAB „Misionierių sodai“ iniciatyva Lietuvos architektų sąjungos organizuotą architektūrinį konkursą „Misionierių sodai, gyvenamosios paskirties pastato su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26,28, Vilniuje, projekto architektūriniai pasiūlymai (idėjinis projektas)“ – buvo šio konkurso vertinimo komisijos nare (priedas Nr. 17). Ši vertinimo komisija pateikė rekomendacijas konkursą laimėjusio Projekto vystymui, kurias kartu su kitais komisijos nariais pasirašė ir I. Kliobavičiūtė, cituojame: „Rekomenduojama: kraigų altitudžių kaitos paieška; tęsti fasadų estetikos ir medžiagiškumo paieškas; keisti pastatų tūrius, žeminant juos link šlaito ir didinant kvartalo viduryje“ (priedas Nr. 18).Tai nurodyta ir I. Kliobavičiūtės, D. Ferguson ir G. Zabielos atliktame Vertinime, neminint I. Kliobavičiūtės ir kitų komisijos narių pavardžių, tik nurodant, kad rekomendacijas pateikė „kompetentinga komisija“ (priedas Nr. 7, psl. 1).

Taip pat I. Kliobavičiūtė dalyvavo ir pasisakė 2015 m. spalio 2 d. vykusiame Vilniaus m. savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo tarybos posėdyje svarstant daugiabučių namų Misionierių ansamblyje projektinius pasiūlymus, kuriuos pristatė Projekto vadovas R. Zilinskas, teikė jam pastabas (priedas Nr. 19). Dar anksčiau kaip Vilniaus m. savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, vadovaujamos R. Zilinsko, narė I. Kliobavičiūtė dalyvavo 2010 m. balandžio 23 d. posėdyje, kuriame priimtu vertinimo aktu Nr. VI-RM-160 buvo patvirtintos dalies Misionierių komplekso – Vaikelio Jėzaus namų – vertingosios savybės (priedas Nr. 20).

I. Kliobavičiūtę ir R. Zilinską sieja ilgametis bendradarbiavimas rengiant tiek įvairius Vilniaus senamiesčio apsaugą reglamentuojančius dokumentus, tiek atskirų objektų paveldotvarkos projektus. I. Kliobavičiūtė buvo projekto vadovė rengiant Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą (2003 m.), kurio vienas iš autorių buvo ir R. Zilinskas. Šiuo reglamentu yra grindžiami ir Misionierių ansamblio specialiojo plano, ir Projekto sprendiniai. Taip pat I. Kliobavičiūtė ir R. Zilinskas kartu su kitais (projekto vadovas V. Brezgys) rengė veiklą Vilniaus senamiestyje ir jo apsaugos zonose reglamentuojančio Vilniaus senamiesčio paveldotvarkos projekto (tvarkymo plano) koncepciją (nuo 2014 m.).

Be to, I. Kliobavičiūtė ir R. Zilinskas yra ilgamečiai kolegos Vilniaus miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje, kuri sudaroma 4 metų kadencijai Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimais (pvz., 2005 m. sausio 19 d., 2012 m. balandžio 11 d. sprendimais). Glaudų profesinį bendradarbiavimą rodo ir tai, kad R. Zilinskas ir I. Kliobavičiūtė kartu su kitais yra UAB „Senojo miesto architektai“ rengto Dubingių piliavietės Radvilų rūmų liekanų pritaikymo eksponavimui in situ projekto, Pamokslininkų ordino (Dominikonų) Vilniaus šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pietinio bokšto pritaikymo kariljono įrengimui projekto bendraautoriai.

Aukščiau nurodytos aplinkybės teikia pagrindo abejoti I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson nešališkumu atliekant Projekto vertinimą.

Manome, kad joms abiems kilo akivaizdus interesų konfliktas ir dėl to, kad Projektas yra pagrįstas ir UAB „Senojo miesto architektai“, kurioje jos pačios dirba, užsakymu atliktais tyrimais, ir dėl to, kad Projekto vadovas yra UAB „Senojo miesto architektai“ nuolatinis partneris bei ilgametis I. Kliobavičiūtės bendraautorius ir kolega – taigi, jos turėjo vertinti ir savo artimo bendradarbio darbą, ir savo įmonės indėlį į Projektą.

I. Kliobavičiūtės atveju interesų konfliktą ypač pagilina tiesioginė jos sąsaja su Projektu, nes ji kaip ekspertė dalyvavo tiek sąlygas Projektui sudariusio Misionierių ansamblio specialiojo plano rengimo procese, būdama nare darbo grupės, priėmusios aukščiau nurodytą paveldo išsaugojimui nepalankų sprendimą, tiek išrenkant Projektą architektūrinio konkurso laimėtoju, tiek vėliau vystant projektinius pasiūlymus – taigi, vertindama Projektą, tuo pačiu turėjo vertinti ir savo pačios indėlį į sprendimus dėl Projekto.

Manytume, kad atlikdamos Vertinimą I. Kliobaviūčiūtė ir D. Fergiuson pažeidė ICOMOS draudimus imtis veiklos turint interesų konfliktą, kurie nustatyti siekiant užtikrinti šios organizacijos, atliekančios poveikio pasaulio paveldui vertinimus pagal Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos jai suteiktą UNESCO patarėjos pasaulio paveldo klausimais mandatą, skaidrumą ir nešališkumą:

– ICOMOS statutas nustato, kad ICOMOS nariai privalo laikytis visų ICOMOS reglamentų, o nacionalinių komitetų įstatai ir veikla privalo atitikti ICOMOS statutą, ICOMOS procedūrų taisykles ir ICOMOS etikos principus.

– ICOMOS etikos principai nustato, kad ICOMOS nariai privalo: „vengti arba, prireikus, paskelbti apie bet kokį realų ar galimą su jais susijusį interesų konfliktą, kuris galėtų sukliudyti jiems veikti nepriklausomai, nešališkai ir objektyviai“, taip pat „vengti savo pačių darbų vertinimo: dalyvaudami darbe, susijusiame su konkrečia kultūros paveldo vertybe, taip pat – valstybės ar savivaldybių patariamųjų arba priimančiųjų sprendimus institucijų veikloje, jie negali dalyvauti priimant bet kuriuos sprendimus, susijusius su ta vertybe“ (5 str. a-1 ir a-2 p.).

– Pasaulio paveldo atžvilgiu Etikos principai nustato, kad „ICOMOS nariai, kuriems patikimos ICOMOS pavestosios užduotys, turi atitikti konkrečius reikalavimus, kuriuos ICOMOS valdyba nustatytų tokiai veiklai. Todėl ICOMOS nariai, ICOMOS prašymu dalyvaujantys bet kurioje veikloje, susijusioje su Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (1972), turi atitikti ICOMOS politikos mandatui dėl pasaulio paveldo įgyvendinti ir jo atnaujinimų reikalavimus“ (6 str. e dalis).

– ICOMOS politika mandatui dėl pasaulio paveldo įgyvendinti (priimta 2012 m.) nustato, kad:
• nors įprastai ICOMOS praktikuoja konsultavimąsi su nacionaliniais komitetais, susijusiais su vertinamąja vertybe, tačiau visais kitais vertinimo proceso etapais remiasi tik ekspertais iš kitų šalių, o ne iš suinteresuotos valstybės narės;
• atlikdama savo vertinimus, skirtus pačiai vertybei arba su ja susijusiomis Išsaugojimo būklės ataskaitomis, arba grėsmių vertybei įvertinimu, ICOMOS nesinaudoja ekspertais, kurie dalyvavo rengiant šios vertybės nominacinę bylą, kuriant valdymo sistemą, planą arba bet kokią kitą studiją, arba rengiant valstybės narės pateikiamą išsaugojimo būklės ataskaitą;
• visi ekspertai turi žinoti ICOMOS etikos principus ir privalo paklusti šioms nuostatoms;
• kai manoma, jog buvo sumenkintas pasitikėjimas ICOMOS kaip objektyvia ir nešališka Pasaulio paveldo komiteto ir UNESCO patarėja, toks fizinis asmuo automatiškai nušalinamas nuo bet kokio dalyvavimo ICOMOS darbe, susijusiame su pasaulio paveldu ir kitose ICOMOS veiklos srityse, kur organizacijai svarbu atskleisti nešališkumo įvaizdį (2, 3, 7, 13 str.);
• Šios Politikos kopija turi būti pateikta kiekvienam asmeniui, susijusiam su pasaulio paveldo darbu, ir kiekvienas toks asmuo privalo iš anksto nurodyti, jog supranta šio darbo reikalavimus ir įsipareigoja jų laikytis. Tai patvirtinama asmens parašu (ten pat).

4. Dėl poveikio pasaulio paveldui vertinimo nešališkumo ir kokybiškumo neužtikrinimo bei galimo ICOMOS LNK ekspertizių nuostatų pažeidimo, neįvertinant Misionierių ansamblio specialiojo plano

ICOMOS LNK ekspertizių nuostatai nurodo, kad atliekant ekspertizę turi būti vertinama projekto visuma, kurią sudaro projektas (tekstinė ir grafinė dalis), valdžios institucijų išankstiniai reikalavimai projektui, ikiprojektiniai tyrimai, sprendinių poveikio vertinimai ir panašiai; projektas vertinamas pagal tai, kaip juo užtikrinamas kultūros paveldo išlikimas ir atskleidimas (6.2–6.3 p.).

Esame įsitikinę, kad atliekant nešališką ir kokybišką poveikio pasaulio paveldui vertinimą pacituotos nuostatos turėjo būti laikomasi, įvertinant ir pagrindinį dokumentą, kuriuo yra pagrįstas Projektas – Misionierių ansamblio specialųjį planą. Deja, tai nebuvo padaryta.

Manome, kad viena iš tai nulėmusių aplinkybių yra faktas, kad Vertinimo atlikimą organizavusi ir institucijoms ICOMOS LNK vardu jį pateikusi ICOMOS LNK pirmininkė M. Nemunienė yra Misionierių ansamblio specialiojo plano projekto autorės Giedrės Miknevičienės dukra ir jos abi dirba šį planą rengusioje UAB “Projektavimo ir restauravimo institutas”.

5. Dėl poveikio pasaulio paveldui vertinimo nešališkumo ir kokybiškumo neužtikrinimo bei galimo ICOMOS LNK ekspertizių nuostatų pažeidimo, pateikiant G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson atliktą Vertinimą atsakingoms Lietuvos institucijoms be kitų ICOMOS LNK narių žinios, nesudarant jiems galimybės pateikti kritines pastabas ir į jas neatsižvelgiant

2016 m. balandžio 1 d. Vertinimą gavo užsakovas UAB „Misionierių namai“ ir Vilniaus m. savivaldybė (priedai Nr. 5 ir 21), o 2016 m. gegužės 18 d. ICOMOS LNK pirmininkė M. Nemunienė išsiuntė jį kitoms institucijoms – Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriui, dar kartą Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentui (priedas Nr. 22).

Kaip nurodo J. Markevičienė (priedas Nr. 1, 2), tai buvo padaryta be kitų ICOMOS narių žinios, laiku nesupažindinant jų su Vertinimu, nesuteikiant galimybės pateikti pastabas ir apeinant privalomąją ICOMOS LNK vidinio svarstymo procedūrą.
ICOMOS LNK ekspertizių nuostatai įpareigoja darbo grupę pateikti parengtą ekspertizės projektą apsvarstyti visiems ICOMOS nariams ir viešinti jį tik po to, kai pabaigiamas vidinis svarstymas: “parengusi ekspertizės projektą darbo grupė pateikia jo skaitmeninę versiją visiems ICOMOS LNK nariams apsvarstyti. Šis svarstymas yra vidinis, o visa ekspertizės projekto ir svarstymo medžiaga – konfidenciali, todėl ICOMOS nariai neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims arba kitaip viešinti, skelbti ir platinti ekspertizės projektą arba jo turinį“ (4.3 p.).

Tačiau, kaip nurodo J. Markevičienė, M. Nemunienė elektroniniu laišku išsiuntinėjo Vertinimą kitiems ICOMOS LNK nariams tik 2016 m. balandžio 27 d. vakare – t. y. praėjus beveik mėnesiui po jo pateikimo privačiam užsakovui ir Vilniaus m. savivaldybei.

Nors elektroniniame laiške nebuvo nurodytas terminas pateikti pastabas ir pasiūlymus, tačiau pagal ICOMOS LNK Ekspertizių nuostatus šis terminas negali būti trumpesnis negu 10 ir ilgesnis negu 30 kalendorių dienų (4.4 p.). 2016 m. gegužės 27 d. J. Markevičienė pateikė savo siūlymus (priedas Nr. 3), kuriems pritarė ir kuriuos palaikė dar penki ICOMOS nariai, tačiau darbo grupė dėl jų neatsakė nieko, į juos neatsižvelgė ir „tik gerokai vėliau, iš kitų dokumentų paaiškėjo, kad ICOMOS LNK pirmininkė ir darbo grupė apskritai apėjo visą privalomąją ICOMOS LNK vidinio svarstymo procedūrą, o G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson vertinimas užsakovui ir valdžios institucijoms buvo pateiktas kur kas anksčiau negu ICOMOS LNK nariams”.

Taip buvo neužtikrintas poveikio pasaulio paveldo vertinimui kokybiškumas ir objektyvumas bei pažeistas ICOMOS LNK Ekspertizių nuostatų principas, kad siekiant ekspertizės objektyvumo, visapusiškumo, mokslinės kokybės ir ICOMOS LNK bendrų profesinių žinių panaudojimo, kiekvienas ICOMOS narys turi teisę susipažinti su ekspertizės projektu ir teikti dalykines pastabas bei siūlymus“ ir veiksmingai dalyvauti vertinimo procese (4.1–4.8 punktai).

Būdami įsitikinę, kad ICOMOS vykdomų poveikio pasaulio paveldui vertinimų kokybė turi nekelti jokių abejonių, o dėl vertinimą šiuo konkrečiu atveju pateikusių ekspertų interesų konfliktų neturi nukentėti vienas iš unikaliausių UNESCO saugomo Vilniaus senamiesčio kraštovaizdžio ir architektūros ansamblių bei pasaulio paveldo vietovės išskirtinė visuotinė vertė, prašome Tarptautinės paminklų ir paveldo vietovių tarybos (ICOMOS) valdybos išnagrinėti aukščiau išdėstytas aplinkybes ir pateikti įvertinimą, ar nebuvo nusižengta ICOMOS etikos principams.

PRIEDAI:

1. ICOMOS narės J. Markeičienės pareiškimas ICOMOS Lietuvos nacionaliniam komitetui dėl būtinybės oficialiai pranešti suinteresuotoms valstybės institucijoms, kad G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson parengtas „Daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20 ir 22, Vilniuje projektinių pasiūlymų (projekto) vertinimas dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei bei išvadų kitam projektavimo etapui teikimas“ nėra ir negali būti laikomas oficialiu ir teisėtu ICOMOS LNK poveikio pasaulio paveldui vertinimu, kopija;

2. ICOMOS narės J. Markevičienės 2017-04-25 pareiškimas LR kultūros ministrei J. Ruokytei-Jonsson, LR aplinkos ministrui K. Navickui, LR aplinkos viceministrei R. Brandišauskienei, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinei sekretorei A. Junevičienei, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkei E. Karalevičienei dėl ICOMOS narių G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Fergiuson 2016 m. UAB “Misionierių namai” užsakymu atlikto ir ICOMOS LNK vardu institucijoms pateikto dokumento „Daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20 ir 22, Vilniuje projektinių pasiūlymų (projekto) vertinimas dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei bei išvadų kitam projektavimo etapui teikimas“ teisinio statuso, kopija;

3. ICOMOS narės J. Markevičienės 2016-05-27 „Pastabos ir siūlymai dėl ICOMOS LNK darbo grupės (G. Zabiela, I. Kliobavičiūtė, D. Fergiuson) parengto Projektinių pasiūlymų (projekto) vertinimo dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei bei išvadų kitam projektavimo etapui teikimo projekto“, kopija.

4. ICOMOS narės J. Markevičienės 2017-02-24–2017-04-25 “Pastabos dėl Misionierių ansamblio mokslinių tyrimų ir duomenų kokybės”, kopija;

5. 2017-04-05 UAB „Misionierių sodai“ raštas „Dėl pastatų Subačiaus g. 20, Vilniuje rekonstrukcijos, statybos bei tvarkymo darbų“, kopija (mūsų išskirtos citatos, kuriose nurodytos ICOMOS LNK sutarties su UAB „Misionierių sodai“ pasirašymo ir ICOMOS LNK Vertinimo pateikimo UAB „Misionierių sodai“ datos: „2016.01 pasirašoma sutartis su ICOMOS LNK“; „2016-04-01 pateiktas daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20,22, Vilniuje, projektinių pasiūlymų vertinimas „Dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei“ (dr. Gintautas Zabiela, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertizės specialistės Daina Ferguson, Irena Kliobavičiūtė), kuriame nustatyta, kad planuojami techninio projekto sprendiniai nepažeidžia Vilniaus išskirtinės visuotinės vertės“);

6. ICOMOS LNK ekspertizių nuostatai, kopija;

7. G. Zabielos, I. Kliobavičiūtės ir D. Ferguson 2016-02-04 parengtas dokumentas „Daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20 ir 22, Vilniuje projektinių pasiūlymų (projekto) vertinimas dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei bei išvadų kitam projektavimo etapui teikimas“, interneto prieiga: http://icomos.lt/files/3414/8967/2621/Vertinimas_Subaciaus_g._Vilniuje.pdf;

8. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-08-31 įsakymu ĮV-558 patvirtintas „Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, buvęs kodas G360K) Subačiaus g. 24, 26, 28 Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ribų planas ir paveldotvarkos projektas”, interneto prieiga Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto svetainėje: http://kpd.lt/news/1948/389/Vilniaus-misionieriu-vienuolyno-statiniu-ansamblis-Unikalus-kodas-761/d,pagrindinis.html

9. Interneto tinklalapyje www.spec.lt viešai skelbiama informacija apie UAB „Senojo miesto architektai“ darbuotojus, tarp kurių nurodytos I. Kliobavičiūtė ir D. Fergiuson, bei šios įmonės partnerystę su R. Zilinsko įmone (interneto prieiga.: https://www.spec.lt/imone/senojo-miesto-architektai-uab);

10. 2008 m. UAB „Senojo miesto architektai“ užsakymu Restauravimo projektavimo firmos „Archeodomus“ atliktų pastato fasadų Subačiaus g. 20, Vilniuje, žvalgomųjų polichrominių tyrimų (vadovė A. Kaušinienė) ataskaitos titulinis lapas, kuriame nurodyta, kad statytojas yra UAB „Corpmanagement“ (pastaba: viešai skelbiama informacija, kad toks iki 2013 m. buvo Projekto vystytojo UAB „Misionierių namai“ pavadinimas), ir jo vertimas į anglų kalbą, kopijos;

11. 2008 m. UAB „Senojo miesto architektai“ užsakymu archeologo Tauro Poškos atliktų žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų Subačiaus g. 26, Vilniuje, ataskaitos titulinio lapo ir 1-ojo „Įžangos“ lapo kopijos; „Įžangos“ lape nurodyta, kad šie „žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai Subačiaus g. 26 sklype – vienas sklypo detaliojo plano parengiamųjų darbų etapų“;

12. 2008 m. UAB „Senojo miesto architektai“ užsakymu istorikės Laimos Vileikienės atliktos buv. Misionierių ligoninės komplekso, Subačiaus g. 24, 26, 28, istorinės apybraižos titulinio lapo kopija;

13. Vertinimo psl. 2, 10, 17 puslapių kopijos su mūsų pažymėtais fragmentais, kur nurodyti UAB „Senojo miesto architektai“ užsakymu atlikti tyrimai;

14. 2014-06-04 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-05-29 įsakymu Nr. ĮV-386 sudarytos ekspertų darbo grupės, skirtos įvertinti vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 761) Subačiaus g. 24, 26, 28 nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – paveldotvarkos projekto koncepciją 2014-06-04 posėdžio protokolas, kopija, ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2017-07-21 raštas Nr. S1-222, kuriuo šis protokolas buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Seimo nariui Nagliui Puteikiui, kopija; išskirta mūsų;

15. 2017-05-04 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2017-04-12 įsakymu Nr. Į-85 „Dėl laikinosios komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos 2017-05-04 išvados Nr. RG-22, kopija, ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2017-06-27 rašto Nr. S1-176, kuriuo šios išvados buvo pateiktos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Nagliui Puteikiui, kopija; išskirta mūsų;

16. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015-08-31 įsakymu ĮV-558 patvirtinto „Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 761, buvęs – G360K) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano aiškinamasis raštas, kopija; išskirta mūsų; interneto prieiga: http://www.kpd.lt/uploads/Specialieji%20planai/Patvirtinti/761/Aiskinamasis%20rastas%20761,%2033915.pdf;

17. Ši informacija skelbta viešai, pvz., pridedame 2014-10-09 interneto leidinyje „sa.lt“ paskelbtos žinutės kopiją (interneto prieiga: http://sa.lt/misionieriu-sodai-paskelbti-gyvenamojo-namo-vilniaus-subaciaus-gatveje-architekturinio-idejinio-konkurso-nugaletojai/);

18. „Misionierių sodai“ gyvenamosios paskirties pastato su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje, projekto architektūrinių pasiūlymų (idėjinio projekto) architektūrinio konkurso vertinimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 2 priedas Nr. 2 „Projektinių pasiūlymų prizinių 1-3 vietų rekomendacijos“, kopija;

19. 2015-10-14 Vilniaus m. savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo tarybos 2015-10-02 posėdžio protokolas, kopija; mūsų išskirti I. Kliobavičiūtės pasisakymai, adresuoti Projekto vadovui R. Zilinskui;

20. 2010 m. balandžio 23 d.Vilniaus m. savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas dėl vaikelio Jėzaus vaikų prieglaudos, Subačiaus g. 28, kopija;

21. Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2017-04-10 raštas Lietuvos dailės istorikų draugijai „Dėl pastatų Subačiaus g. 20 tvarkybos ir statybos darbų“, kopija; mūsų išskirtas fragmentas, kuriame nurodyta, kad Vilniaus m. savivaldybė gavo vertinimą 2016-04-01;

22. 2016-05-18 ICOMOS LNK pirmininkės M. Nemunienės raštas „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20, 22, Vilniuje, projektinių pasiūlymų vertinimo“, kuriuo Vertinimas buvo pateiktas Lietuvos institucijoms, kopija.

Pagarbiai,

Asta Baškauskaitė, Senamiesčio seniūnaitė, Senamiesčio seniūnaičių sueigos pirmininkė, Vilniaus istorinio centro išskirtinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisijos narė

Genė Valeinienė, Senamiesčio bendruomenės asociacijos valdybos narė

Sakalas Gorodeckis, Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas

Danutė Jokubėnienė, Visuomeninės organizacijos Žvėryno bendruomenė valdybos pirmininkė

Živilė Cibutavičienė, Rasų kolonijos bendruomenės (asociacijos) pirmininkė

Lina Leparskienė ir Rasa Kalinauskaitė, Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio narės

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video