Stenograma: ką Seimo nariai galvoja apie skurdą ir kaip J. Bernatonis žada taisyti antstolių Vykdymo instrukciją

Stenograma: ką Seimo nariai galvoja apie skurdą ir kaip J. Bernatonis žada taisyti antstolių Vykdymo instrukciją

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Taip. Aš no­riu kal­bė­ti prieš N. Pu­tei­kio pa­siū­ly­mą. Vis­kas ge­rai, ką Nag­lis kal­ba, bū­tų gra­žu, jei­gu tie žmo­nės ne­bū­tų pra­si­sko­li­nę. O dėl ko pra­si­sko­li­nę? Dėl sa­vo ne­at­sa­kin­go gy­ve­ni­mo. (Nuotrauka iš remigijaus.lt, autorius nenurodytas)

Tai citata iš birželio 29 dieną nenumatytame Seimo posėdyje įvykusios darbotvarkėje neplanuotos diskusijos apie skurdą, kurią sukėlė Seimo nario Naglio Puteikio pasiūlymas nustatyti, kad negalima išieškoti iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Lietuvos statistikos departamento skelbiamos mažiausios pinigų sumos, reikalingos įprastiniams poreikiams patenkinti. 29 Seimo nariai balsavo už šį pasiūlymą, o teisingumo ministras Juozas Bernatonis pažadėjo problemą spręsti taisydamas antstolių Vykdymo instrukciją. Vardinio Seimo narių balsavimo rezultatus ir išsamesnį paaiškinimą rasite čia, o žemiau skelbiame ištrauką iš Seimo posėdžio stenogramos, iš kurios matyti, ką Seimo nariai galvoja apie skurdą (visa stenograma čia).

******

14.08 val.
Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 738 ir 739 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3242(2) (pri­ėmi­mas)

PIRMININKĖ. Da­bar ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 738 ir 739 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3242. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką J. Sa­ba­taus­ką į tri­bū­ną. Pra­šom. Yra Nag­lio. Pa­straips­niui. Ku­ris čia straips­nis yra? Tai­gi pa­straips­niui. Šiam įsta­ty­mui tai­ko­ma ypa­tin­ga sku­ba.
1 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.
2 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.
Dėl 3 straips­nio yra ką tik re­gist­ruo­ta N. Pu­tei­kio pa­tai­sa, bet ka­dan­gi yra ypa­tin­ga sku­ba, mes ga­li­me svars­ty­ti.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Šios pa­tai­sos, kai ko­mi­te­tas po­sė­džia­vo šian­dien, iki pie­tų dar ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Bet Sei­mas tu­ri to­kią tei­sę. Pir­miau­sia pra­šom, ger­bia­mas Nag­lis pri­sta­tys sa­vo siū­ly­mą.

N. PUTEIKIS (MSNG). Pir­miau­sia aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad va­kar Tei­sės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas jus, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, su­klai­di­no. Šio įsta­ty­mo pro­jek­to rei­kia tik tam, kad pa­tai­sy­tų šal­pos pen­si­jų pa­va­di­ni­mą. Tai yra tech­ni­nė pa­tai­sa, čia ne­siū­lo­ma nei kam nors pa­ge­rin­ti, nei kam nors pa­blo­gin­ti tuos iš­ieš­ko­ji­mus. Tai vie­nas da­ly­kas.
Ant­ras da­ly­kas. Va­kar jus ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas taip pat su­klai­di­no sa­ky­da­mas, kad iš ne­įga­lu­mo pen­si­jų ant­sto­liai ne­iš­skai­čiuo­ja. Iš­skai­čiuo­ja ir iš pen­si­jų, ir iš ne­įga­lu­mo pen­si­jų. Žmo­nės, ku­rie gau­na ma­žas ne­įga­lu­mo pen­si­jas, yra vie­ni­ši, ant­sto­liai iš­skai­čiuo­ja iš jų iki 50 % su­mų ir jiems lie­ka ke­lias­de­šimt eu­rų mė­ne­siui pra­gy­ven­ti. To­dėl aš, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­tai­sas, pa­tei­kiau nau­ją pa­tai­są, ku­rios es­mė to­kia, kad vi­sais at­ve­jais, kad ir kas nuo ko, iš bet ko­kių iš­mo­kų ar pa­ja­mų, ar dar­bi­nių, ar pen­si­jų, ar šal­pų ban­dy­tų ką nors iš­skai­čiuo­ti, kad žmo­gui per mė­ne­sį bū­tų pa­lie­ka­ma Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to vie­šai skel­bia­ma su­ma, rei­ka­lin­ga gy­vy­biš­kai bū­ti­no­sioms žmo­gaus iš­lai­doms.
Ir at­sa­ky­da­mas į ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko va­kar iš­sa­ky­tą pa­sta­bą, kad ne­va aš gi­nu ka­li­nius ir no­riu ne­leis­ti jiems at­ly­gin­ti ža­lą, tai aš ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ku. Da­bar­ti­nia­me įsta­ty­me ir ma­no va­ka­rykš­tė­je pa­tai­so­je la­bai aiš­kiai pa­ra­šy­ta iš­ly­ga, ku­ri reiš­kia, kad jei­gu žmo­gus yra ka­lė­ji­me ar­ba jis pri­va­lo, bū­da­mas ka­lė­ji­me ar ne ka­lė­ji­me, at­ly­gin­ti ža­lą, ku­rią su­kė­lė ki­tam as­me­niui, tai įsta­ty­mas ga­ran­tuo­ja, kad iš­ieš­ko­ji­mai yra vyk­do­mi.
Baig­da­mas no­riu pa­sa­ky­ti, kad siū­lau ko­le­goms pri­im­ti ma­no pa­siū­ly­mą, ku­rio es­mė, kad Lie­tu­vo­je nie­kas ne­bū­tų kan­ki­na­mas la­biau ne­gu nu­sta­tė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­mi­te­tas ne­svars­tė. Pra­šom, jei­gu no­ri­te re­a­guo­ti, pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš tik no­riu re­a­guo­ti, kad va­kar aš nie­ko ne­su­klai­di­nau. Ko­le­ga, pri­sta­ty­da­mas sa­vo pa­siū­ly­mus, iš es­mės kal­bė­jo ne apie pa­siū­ly­mus. Kai jis tei­kė pa­siū­ly­mus dėl ne­iš­skai­to­mos pi­ni­gų su­mos iš dar­bo už­mo­kes­čio, jis kal­bė­jo apie pen­si­jas, apie pa­šal­pas ir jo­kio pa­siū­ly­mo apie pen­si­jas ar pa­šal­pas ne­tei­kė.
Aš va­kar pa­ci­ta­vau įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad bū­tent iš šal­pos pen­si­jų, iš kom­pen­sa­ci­jų nė­ra iš­skai­tų, ne­įga­lu­mo ne­mi­nė­jau. Apie ne­įga­lu­mą yra tik vie­na­me straips­ny­je, ku­ria­me pa­sa­ky­ta, kad da­ro­ma iš­im­tis, kai iš­skai­to­ma, jei­gu da­ro­ma iš­skai­ta dėl pa­da­ry­tos ki­tam as­me­niui, pri­teis­tos ža­los dėl as­mens su­sarg­di­ni­mo, t. y. svei­ka­tos su­trik­dy­mo ar svei­ka­tos su­ža­lo­ji­mo. Tai vie­nas mo­men­tas.
Šis pa­siū­ly­mas yra ki­toks, ta­čiau są­vo­kos yra ne­aiš­kios, nes yra vals­ty­bės re­mia­mos pa­ja­mos, o to­kios su­mos, rei­ka­lin­gos įpras­ti­niams po­rei­kiams ten­kin­ti, įsta­ty­muo­se nė­ra, to­dėl iš es­mės siū­ly­tu­me ne­pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū pir­mi­nin­kui. Bal­suo­ja­me dėl N. Pu­tei­kio pa­tai­sos. Kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.
Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 29, prieš – 4, su­si­lai­kė 64. Ne­pri­tar­ta.
Bal­suo­ja­me dėl 3 straips­nio. Kas pri­ta­ria­te, kad 3 straips­nis bū­tų pri­im­tas, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.
Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš – 1, su­si­lai­kė 15. 3 straips­nis pri­im­tas.
4 straips­nis. Pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta.
Dėl vi­so. N. Pu­tei­kis – prieš. Pra­šom.

N. PUTEIKIS (MSNG). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas to­liau jus, ko­le­gos, klai­di­na. So­cia­li­nės ap­sau­gos, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jų ir Vy­riau­sy­bės ben­drų veiks­mų vi­su­ma šian­die­ną yra to­kia, kad tie as­me­nys Lie­tu­vo­je, ku­rie gau­na tik ne­įga­lu­mo pen­si­ją ir jiems ne­už­ten­ka ap­mo­kė­ti ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių, jie įkren­ta į sko­las, ant­sto­liai iš jų iš­ieš­ko iki pu­sės tos su­mos. Re­a­liai tūks­tan­čiai Lie­tu­vos žmo­nių dėl jū­sų veiks­mų pri­vers­ti per mė­ne­sį pra­gy­ven­ti iš 50 eu­rų. Jūs ne­tai­sy­da­mi… Ge­rai, jūs at­me­ta­te ma­no pa­tai­sas, tai pa­siū­ly­ki­te sa­vo pa­tai­sas. Jūs ne­ga­li­te to­kio skai­čiaus žmo­nių ma­rin­ti ba­du. Jūs pa­klaus­ki­te sa­vi­val­dy­bių, jums pa­teiks in­for­ma­ci­ją, kiek žmo­nių po jū­sų vi­sų ir ant­sto­lių veiks­mų gau­na per mė­ne­sį ma­žiau ne­gu 50 eu­rų. Jūs pa­ma­ty­si­te, kad tai yra di­džiu­lis tų žmo­nių kan­ki­ni­mas. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė link­čio­ja gal­vą, ji tą in­for­ma­ci­ją tu­ri, kaip ir aš.
To­dėl ši­tuos straips­nius bū­ti­na pa­pil­dy­ti jei­gu ne pa­gal ma­no pa­siū­ly­mus, tai bent pa­gal So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus. Jei­gu jūs to ne­ga­li­te, ne­no­ri­te ar ne­spė­jo­te, aš krei­piuo­si į tei­sin­gu­mo mi­nist­rą J. Ber­na­to­nį, pra­šy­čiau suor­ga­ni­zuo­ti at­ski­rą svars­ty­mą ir pa­tai­sy­ti ant­sto­lių iš­ieš­ko­ji­mo in­struk­ci­ją pa­gal Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo prak­ti­ką. Ačiū mi­nist­rui, jis link­čio­ja gal­vą.
Ko­le­gos, mes tu­ri­me tą pro­ble­mą iš­spręs­ti jei­gu ne to­kiu, tai ki­to­kiu bū­du, bet ne­ga­li­me pa­lik­ti taip, kaip yra da­bar. Aš ape­liuo­ju ir į Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką. Na, su­sės­ki­me ke­tu­rie­se ar pen­kie­se ir aš kar­tu su So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke pa­ro­dy­siu jums sta­tis­ti­ką ir iš­spręs­ki­me tą pro­ble­mą, ne­kan­kin­ki­me žmo­nių. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ge­rai. Už – P. Gra­žu­lis. Tuoj, mi­nist­re, su­teik­siu žo­dį. Pa­baig­si­me procedū­rą.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kad tai yra pro­ble­ma, ir ne­ma­ža pro­ble­ma, ma­nau, vi­si ži­no­me, ma­nau, kad ir mi­nist­ras ži­no. Gal bū­tų ga­li­ma ko­re­guo­ti ir nu­sta­ty­tas tvar­kas, bet, ma­nau, jei­gu pri­im­tu­me šią įsta­ty­mo pa­tai­są, mes tik­rai pa­ge­rin­tu­me dau­ge­liui žmo­nių gy­ve­ni­mus. To­dėl aš siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas mi­nist­ras J. Ber­na­to­nis. Pra­šom.

J. BERNATONIS (LSDPF). Dė­ko­ju. Iš tie­sų kai ku­rie Sei­mo na­rio N. Pu­tei­kio pa­siū­ly­mai yra ra­cio­na­lūs, mes pa­si­ta­rė­me ir su Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku. Per­žiū­rė­si­me vyk­dy­mo in­struk­ci­ją, nes tai yra dau­giau įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­mų­jų ak­tų re­gu­lia­vi­mo klau­si­mai, ir iš­tai­sy­si­me tas pro­ble­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū už su­pra­ti­mą, ačiū už pa­ste­bė­tą pro­ble­mą. La­bai ge­rai, kad sa­lė­je iš kar­to bu­vo ras­tas spren­di­mas. Re­mi­gi­jau, dar no­ri­te kal­bė­ti?

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Taip. Aš no­riu kal­bė­ti prieš N. Pu­tei­kio pa­siū­ly­mą. Vis­kas ge­rai, ką Nag­lis kal­ba, bū­tų gra­žu, jei­gu tie žmo­nės ne­bū­tų pra­si­sko­li­nę. O dėl ko pra­si­sko­li­nę? Dėl sa­vo ne­at­sa­kin­go gy­ve­ni­mo. Tai, kad jie yra sko­lin­gi, o ki­ti tu­ri nu­ken­tė­ti, tai aš nie­kaip ne­su­pran­tu tų pa­tai­sų es­mės. Šian­dien yra žmo­nės, ku­rie sko­lin­gi už šil­dy­mą, o tiems žmo­nėms, ku­rie są­ži­nin­gai mo­ka, aš jums ga­liu pa­sa­ky­ti, ki­tais me­tais 5 % di­dė­ja mo­kes­tis už ši­lu­mą, nes yra sko­la, įmo­nė tu­ri ją nu­ra­šy­ti kaip nuos­to­lius ir taip di­dė­ja. Ly­giai taip bus dar su te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų kom­pa­ni­jom, ar jūs bū­si­te pa­sko­li­nę, ar pa­na­šiai, ar pa­na­šiai. Bai­ki­me čia da­ry­ti prieš­rin­ki­mi­nius po­pu­lis­ti­nius da­ly­kus. Kad yra pro­ble­ma dėl ant­sto­lių įkai­nių, tai čia yra mi­nist­ras, sa­vo tvar­ką ga­li pa­ko­re­guo­ti ir su­ma­žin­ti pa­tį mo­kes­tį ant­sto­lių, bet ne­rei­kia į Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­są to­kius da­ly­kus kel­ti.

PIRMININKĖ. Aš ne­ga­liu ne­pa­tai­sy­ti. Į nuos­to­lius nu­ra­šy­ti įsi­sko­li­ni­mai ne­tam­pa… į kai­ną ne­įkal­ku­liuo­ja­mi.
R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ki­tais me­tais tos ne­gau­tos pa­ja­mos skai­čiuo­ja­mos kaip mi­nu­sas įmo­nei.

PIRMININKĖ. Gal­būt vals­ty­bė ne­gaus di­vi­den­dų, ku­riuos taip pat pri­va­lo su­mo­kė­ti, jei­gu tai vals­ty­bės įmo­nė.
R. J. Da­gys – prieš.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aiš­ku, mes ga­vo­me tam tik­rą pa­ža­dą, kad bus spren­džia­ma, bet tai yra pa­ža­das. Čia mes tų pa­ža­dų esa­me gir­dė­ję ne vie­ną. Ti­kiuo­si, kad šis pa­ža­das bus ki­toks ne­gu bu­vę anks­tes­ni pa­ža­dai. Bet kai iš­gir­dau ką tik kal­bė­ju­sio ko­le­gos R. Že­mai­tai­čio ar­gu­men­tus, aš spe­cia­liai už­si­ra­šiau kal­bė­ti prieš, nes ne­ga­li­me taip baus­ti žmo­nių, kad jie ne­tu­rė­tų, iš ko gy­ven­ti. Dar kal­ba­ma apie ne­įga­liuo­sius, ku­riems įsi­dar­bin­ti ir gau­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų yra vi­siš­kai… fak­tiš­kai tam­pa ne­įma­no­ma. Kas iš to, kad tu jam už­krau­si tą ant­sto­lių mo­kes­tį? Jis nie­ka­da ne­tu­rės iš ko grą­žin­ti. O kas ta­da su­mo­kės ant­sto­liams? Yra ra­cio­na­lu­mo, su­pra­tin­gu­mo ar­ba pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jai. Ne vien tik­tai te­ori­nė eko­no­mi­ka. Eko­no­mi­ką pir­miau­sia ku­ria kon­kre­tūs žmo­nės, o ne skai­čiai ir sche­mos, ku­rias jūs kar­tais įsi­vaiz­duo­ja­te.

PIRMININKĖ. Ačiū. Dar nuo­mo­nę už no­ri pa­sa­ky­ti J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDPF). Aš kvies­čiau ko­le­gas pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Tie, ku­rie kal­bė­jo prieš, aš su­pra­tau, nė­ra la­bai įsi­gi­li­nę, ne­ži­no re­a­lios si­tu­a­ci­jos. Nė­ra iš­skai­čiuo­ja­ma iki nu­lio vi­sos pa­ja­mos, ir ant­sto­liai pa­gal vyk­dy­mo in­struk­ci­ją ne­ga­li to da­ry­ti. Jei­gu bū­na ko­kių pa­žei­di­mų, yra nuo­lat kon­tro­liuo­ja­ma, svars­to­ma ant­sto­lių, ku­rie pa­žei­džia in­struk­ci­ją, tvar­ka. O ko­le­ga R. Že­mai­tai­čiui aš siū­ly­čiau dau­giau jaut­ru­mo žmo­nėms… Iš tie­sų yra pro­ble­mų. Ne­svar­bu, kad tai pra­si­sko­li­nęs žmo­gus, bet jam ir­gi rei­kia gy­ven­ti. To­dėl siū­ly­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ge­rai. Ačiū.
Bal­suo­ja­me. Nuo­mo­nės už, prieš iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų šis įsta­ty­mas pri­im­tas, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. No­riu pri­min­ti, kad čia yra vi­so pa­ke­to ly­di­ma­sis. Ne at­ski­ras įsta­ty­mas.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš – 1, su­si­lai­kė 21. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-3242) pri­im­tas. (Gon­gas)
N. Pu­tei­kis. Pra­šom.

N. PUTEIKIS (MSNG). Ger­bia­mas Že­mai­tai­ti, aš kal­bė­jau ir mi­nist­ras kal­ba apie… (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mas Že­mai­tai­ti, pa­klau­sy­ki­te! Čia la­bai svar­bus da­ly­kas. Ir aš kal­bė­jau, ir mi­nist­ras kal­bė­jo apie tuos žmo­nes, ku­rie gy­ve­na ir dir­ba, ku­rie sten­gia­si, ne­var­to­ja al­ko­ho­lio ir ne­tu­ri ki­tų ža­lin­gų įpro­čių. Tie­siog yra Lie­tu­vo­je ke­lio­li­ka tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie dir­ba vi­są dar­bo die­ną, tu­ri vai­kų, bet su­dė­jus vi­sas jų pa­ja­mas į vie­ną vie­tą, su­dė­jus vi­są įma­no­mą vals­ty­bės pa­gal­bą, jiems vis tiek trūks­ta, kad ele­men­ta­riai pra­gy­ven­tų. Ši­ta pro­ble­ma yra ne po­li­ti­nė, ji ei­na per vi­sas vy­riau­sy­bes. Vals­ty­bės pa­ra­ma da­bar – 102 eu­rai per mė­ne­sį vie­nam šei­mos na­riui. Ši­ta su­ma yra tri­skart ma­žes­nė ne­gu Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to skel­bia­ma su­ma, rei­ka­lin­ga bū­ti­no­sioms iš­lai­doms. Klai­pė­do­je yra de­šim­ties vai­kų ma­ma, ku­ri dir­ba ka­si­nin­ke, ir ši­ta šei­ma siau­bin­gai vargs­ta, ne­pai­sant vi­sos vals­ty­bės jai su­tei­kia­mos pa­gal­bos, nes Vy­riau­sy­bė ne­kei­čia vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų ri­bos – 102 eu­rų.
Aš žiū­riu da­bar į prem­je­rą ir pra­šau ir tei­sin­gu­mo mi­nist­rą, ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tą, ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rę su­reng­ti Vy­riau­sy­bė­je dis­ku­si­ją. Ši­tą 102 eu­rų ri­bą rei­kia kel­ti aukš­tyn. Mes kan­ki­na­me žmo­nes kaip ko­kio­je ba­dau­jan­čio­je An­go­los gen­ty­je džiun­glė­se. Ši­ta ri­ba… Da­bar aš ma­tau ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė pri­ėjo prie mik­ro­fo­no. Ji pa­tvir­tins – ta su­ma yra ab­sur­diš­kai ma­ža. Ko­le­gos, rei­kia ši­tuos da­ly­kus spręs­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai svar­bu. Nag­lis iš­sa­kė vi­sus ar­gu­men­tus ir no­rė­čiau, kad vi­si iš­girs­tu­me, bet li­ko du šio pa­ke­to įsta­ty­mai. Iš­si­vaikš­čios Sei­mo na­riai – ne­pri­im­si­me. Aš pra­šau sės­ti ir bal­suo­ti.

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video