Zygmunt Vogel (1764-1826), Misionierių bažnyčia Vilniuje

Peticija dėl statybų Misionierių ansamblyje - kviečiame pasirašyti

The petition in English is available for signing under the Lithuanian version / Tekst petycji w j. polskim jest dostępny pod litewską i angielską wersją językową

UNESCO Pasaulio paveldo komitetui

KREIPIMASIS DĖL SKUBIOS PAGALBOS STABDANT UNESCO SAUGOMOS PASAULIO PAVELDO VIETOVĖS – VILNIAUS ISTORINIO CENTRO IŠSKIRTINĖS VISUOTINĖS VERTĖS NAIKINIMĄ

Kreipiamės į Jus prašydami imtis skubių priemonių dėl UNESCO saugomoje pasaulio paveldo vietovėje – Vilniaus istoriniame centre – vykdomų didelės apimties naujų statybų, kurios, mūsų įsitikinimu, naikina šios vertybės išskirtinę visuotinę vertę.

1992-03-31 Lietuvos Respublika ratifikavo Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvenciją (World Heritage Convention). Šiandien į Pasaulio paveldo sąrašą (World Heritage List) yra įtrauktos keturios Lietuvos pasaulio paveldo vertybės, viena iš jų – Vilniaus istorinis centras (Vilnius Historic Centre), įrašytas 1994 metais (sprendimo reg. Nr. 541 / no. 541) kaip atitinkantis (ii) ir (iv) kriterijus. 2014 m. Pasaulio paveldo komitetas patvirtino jo išskirtinę visuotinę vertę (Outstanding Universal Value).

Atsakinga už Vilniaus istorinio centro apsaugą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo paskirta Kultūros ministerija. 1995–1996 m. parengta Vilniaus senamiesčio atgaivinimo strategija (Vilnius Old Town Revitalisation Strategy), o 1998 m. įsteigta Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (Vilnius Old Town Reniewal Agency: www.vsaa.lt). 2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministras sudarė Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisiją (toliau – Priežiūros komisija). Deja, nurodytos institucijos nėra pajėgios užtikrinti Vilniaus senamiesčio išsaugojimą.

Tarptautiniai ir vietos ekspertai ne kartą nurodė, kad Vilniaus istorinis centras saugomas nepakankamai. 2005 m. dėl nepatenkinamos apsaugos įspėjo Pasaulio paveldo komitetas, o 2010 m. Valstybinė kultūros paveldo komisija konstatavo, kad per 15 metų įvyko pernelyg dideli Vilniaus istorinio centro pokyčiai. 2012 m. Pasaulio paveldo komitetas paragino pabaigti dar 2008 m. pradėtą rengti specialųjį planą, nustatant ar papildant Vilniaus senamiesčio paveldo apsaugos reikalavimus, konkrečių tvarkymo priemonių sistemą ir pan. Deja, šios problemos ir šiandien vis dar nesprendžiamos, o Vilniaus istoriniame centre vis intensyviau vykdomos didelės apimties naujos statybos.

Šiuo metu didžiulė grėsmė iškilo vienam iš svarbiausių ir gražiausių Vilniaus senamiesčio kultūros paminklų – buvusiam Vilniaus misionierių vienuolyno ir Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios ansambliui (toliau – Misionierių ansamblis), kurio svarba pabrėžta ir Vilniaus istorinio centro įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą nominacinėje byloje, nurodant, kad istorijos požiūriu pagrindiniai Vilniaus senamiesčio pastatai bei jų kompleksai priklauso šešioms didelėms grupėms, iš kurių viena yra barokinės Vizitiečių – Misionierių bažnyčios.

2017 metų pradžioje nuostabią Vilniaus senamiesčio panoramą formuojančiame Misionierių ansamblyje pradėtas įgyvendinti modernių daugiabučių namų statybos projektas (plotas – apie 9,500 m²), negrįžtamai keičiantis istorinį kraštovaizdį. Kultūros ministerijai, Kultūros paveldo departamentui ir Vilniaus m. savivaldybei priėmus ydingus sprendimus vientisa griežto apsaugos režimo Misionierių ansamblio teritorija buvo suskaldyta į du atskirus sklypus, pakeisti apsaugos reglamentai, panaikinta apsaugos zona ir sudaryta galimybė buvusio vienuolyno sodo vietoje, nukasus istorinį senamiesčio reljefą pradėti statyti penkis daugiabučius namus su 122 vietų požeminiais garažais. Norime pabrėžti, kad šis privačių investuotojų vystomas projektas nebuvo pristatytas visuomenei, apeinant viešo svarstymo procedūras. Su projektu iš esmės nebuvo supažindinta ir aukščiau paminėta Vilniaus istorinio centro Priežiūros komisija.

Apgailestaujame, tačiau Lietuvos ICOMOS Nacionalinis komitetas taip pat padėjo vystyti Misionierių ansambliui pražūtingą projektą: trys akivaizdžiai suinteresuoti šio komiteto nariai privačiai parengė šį projektą pateisinantį „Vertinimą dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei”, kurį apmokėjo statybų vystytojas. Išskirtinio kultūros paveldo objekto apsauga nepasirūpino ir Vilniaus senamiesčio vietos valdytojas (site manager).

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiausias valstybės kultūros paveldo ekspertas – Valstybinė kultūros paveldo komisija – dar 2016 m. nepritarė daugiabučių gyvenamųjų namų su požemine automobilių stovėjimo aikštele statybos Misionierių ansamblyje projektiniams pasiūlymams. Ši komisija konstatavo, kad projektiniai sprendiniai gali neigiamai paveikti senamiesčio panoramas bei siluetus, numatytas užstatymo tankumas padarytų žalingą įtaką vietos charakteriui. Be to, komisija įspėjo, kad projekto įgyvendinimas gali pakenkti Vilniaus istorinio centro išskirtinei visuotinei vertei ir autentiškumui. Šiai nuomonei pritarė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas.

Pažymėtina, kad statybas Misionierių ansamblyje įteisinęs Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pripažino savo klaidas išvadoje (jos citatos pateiktos čia - https://lietuvos.link/visuomenininkai-praso-unesco-padeti-sustabdyti-misionieriu-ansamblio-ir-vilniaus-senamiescio-darkyma/, – red. past.), kurią pateikė vidinį tyrimą atlikusi komisija, nurodžiusi daugybę pažeidimų, tarp jų ir tai, kad ansamblio suskaldymas sudarė sąlygas žaloti kultūros paveldo vertybes. Dar daugiau, reaguodami į visuomenės susidomėjimą atsakingi pareigūnai prisipažino, jog kultūros paveldo požiūriu nusikalstamų sprendimų priėmimą nulėmė politikai, galimai tenkinę privačius suinteresuotų asmenų interesus. Ypač gėdinga šios istorijos detalė – Vilniaus m. apylinkės teismo baudžiamajame įsakyme užfiksuotas faktas, kad asmuo, atstovavęs statytojų interesams, siūlė ir davė Kultūros paveldo departamento Vilniaus padalinio vedėjui kyšį už tai, kad jis arba jo pavaldinys pritartų Misionierių ansamblio specialiojo plano projektui, tenkinančiam verslininkų norus pastatyti kuo didesnės kvadratūros pastatą.

Visuomenė, sunerimusi dėl Vilniaus senamiesčio likimo ir siekianti išsaugoti jo išskirtinį kraštovaizdį, ne kartą kreipėsi į valstybės ir savivaldos institucijas, organizavo piketus bei prašė stabdyti Misionierių ansamblyje vykstančias statybas, tačiau jos toliau vyksta nepaisant nei visuomenės protestų, nei Valstybinės kultūros paveldo komisijos nepritarimo, nei neigiamos Kultūros paveldo departamento vidinio patikrinimo išvados, nei šiuo metu Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atliekamo tyrimo dėl statybų leidimo teisėtumo.

Būdami įsitikinę, kad Misionierių ansambliui ir Vilniaus istoriniam centrui iškilo neeilinė grėsmė, o vietos valdžios institucijos yra nepajėgios užkardyti paveldo vertybėms daromą akivaizdžią žalą, vadovaudamiesi Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos Įgyvendinimo gairių (The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention) 172 punktu informuojame Jus apie šią problemą ir prašome padėti sustabdyti pasaulinės reikšmės kultūros paveldo vertybių naikinimą – skubos tvarka inicijuoti misiją, kuriai būtų pavesta patikrinti Vilniaus istorinio centro būklę in situ ir imtis atitinkamų veiksmų.

Pastaba: šį prašymą visuomeninių organizacijų atstovai jau pateikė Pasaulio paveldo komitetui (apie tai skelbta čia: https://lietuvos.link/visuomenininkai-praso-unesco-padeti-sustabdyti-misionieriu-ansamblio-ir-vilniaus-senamiescio-darkyma/), tačiau labai svarbi ir Jūsų parama – savo parašu patvirtinsite Lietuvos visuomenės valią išsaugoti savo kultūros paveldą.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PETITION REQUESTING FOR IMMEDIATE ASSISTANCE TO PREVENT THE DESTRUCTION OF UNIQUE UNIVERSAL VALUES OF THE VILNIUS HISTORIC CENTRE – A PROTECTED UNESCO WORLD HERITAGE SITE

We submit this petition to you requesting for urgent remedies taken regarding an ongoing large-scale new construction operations in the Vilnius Historic Centre, which, in our view, has been destroying unique universal values of this heritage site.

The Republic of Lithuania ratified the World Heritage Convention on 31 March 1992. As of today, four Lithuanian world heritage sites have been included on the World Heritage list, including the Vilnius Historic Centre, included on the list in 1994 (by Decision No. 541) as meeting criteria (ii) and (iv). In 2014, the World Heritage Committee affirmed the site’s Unique Universal Value.

By order of the Government of the Republic of Lithuania, the Lithuanian Ministry of Culture has been tasked with protecting the Vilnius Historic Centre. Its Revitalization Strategy for the Vilnius Old Town was prepared in 1995–1996, leading to the creation in 1998 of the Vilnius Old Town Renewal Agency. In 2013, the Minister of Culture of the Republic of Lithuania established a Supervisory Commission for the Preservation and Sustainable Use of the Vilnius Historic Centre as a UNESCO World Heritage Site (hereinafter – the Supervisory Commission). Unfortunately, these institutions have not been very successful in accomplishing their mission to preserve and protect the Vilnius Old town.

International and local experts have repeatedly pointed out that the Vilnius Historic Centre is not being sufficiently protected. The World Heritage Committee issued a warning concerning such insufficient protection in 2005. As a result, in 2010, the Lithuanian State Commission for Cultural Heritage determined that unduly extensive changes had taken place over fifteen years within the Vilnius Historic Centre. In 2012, the World Heritage Committee urged the local authorities to finalize the special plan, begun in 2008, which, inter alia, was meant to establish and augment the requirements for the preservation of the Vilnius Old Town and set up a system of specific management measures. Unfortunately, these problems have continued to go unresolved, not to mention a large number of large-scale new construction operations taking place in the Vilnius Historic Centre.

A serious threat has recently arisen to one of the most significant and beautiful landmarks of the Vilnius Old Town: the former Vilnius Missionary Monastery and Church of the Ascension complex (hereinafter – the Missionary Complex), the importance of which was emphasized in the nominating petition to include the Vilnius Historic Centre on the UNESCO World Heritage List, indicating that, from a historical perspective, the principle buildings and complexes of the Vilnius Old Town fall into six large groupings, one of which is the baroque Visitandine-Missionary Church. Since early 2017 a large-scale project to construct a modern apartment building (with an area of approximately 9,500 m²) has been taking place within the Missionary Complex, irreversibly altering the historical landscape of the site that immensely has contributed to shaping the beautiful panorama of the Vilnius Old Town. As a result of a number of flawed decisions adopted by the Lithuanian Ministry of Culture, the Department of Cultural Heritage, and the Vilnius City Municipality, the territory of the Missionary Complex, heretofore subject to strict protection measures as an integral whole, was divided into two separate plots. The decisions also revised its preservation regulations by abolishing a protection zone, and paving a way to the notorious construction of five multistorey apartment buildings with a 122-space underground parking garage by excavating the historic Old Town terrain on the grounds of the former monastery gardens. We wish to emphasize that this project, now developed by private investors, has never presented to the public, circumventing all public participation procedures. The aforementioned Vilnius Historic Centre Supervisory Commission has not also been given the opportunity to fully investigate the project. Regrettably, the project, so potentially damaging to the Missionary Complex, also received likely unethical assistance of the Lithuanian ICOMOS National Committee. Three of the Committees’ members with a clear conflict of personal interests took the initiative to prepare a report in support of this detrimental construction endeavour, presenting it under the disguise of self-proclaimed “Assessment of the Potential Impact on the Outstanding Universal Value of the Vilnius Historic Centre, a UNESCO World Heritage Site”, paid for by the construction developer. The Vilnius Old Town site manager also has failed to ensure the preservation of this unique cultural heritage site.

We wish to draw your attention to the fact that the highest Lithuanian state cultural heritage expert body, the State Commission for Cultural Heritage, has refused to approve project proposals to construct apartment housing with underground parking facilities on the Missionary Complex in 2016. The Commission decided that the project proposals may lead to effects detrimental to the Old Town panorama and skyline and that the proposed construction density would have a detrimental effect on the character of the surrounding area. In addition, the Commission warned that the implementation of the project may damage the unique universal value and authenticity of the Vilnius Historic Centre. The Secretariat of the Lithuanian National Commission for UNESCO has fully concurred with this opinion.

It should be noted that the Department of Cultural Heritage under the Lithuanian Ministry of Culture, which had approved the construction of the Missionary Complex, admitted its mistakes in its report prepared by an internal audit commission, which pointed out numerous breaches and violations, including a finding that the separation of the Complex into separate plots would be detrimental to its cultural heritage values and those of the Vilnius Historic Centre. Moreover, in response to high public interest, responsible officials admitted that the adoption of decisions with criminal consequences from a cultural heritage perspective were influenced by politicians potentially driven by their own private interests and stakes in the project. One fact is particularly disgraceful: a conviction order issued by the Vilnius City District Court found that a person representing interests of the builders attempted to bribe a local official from the Department of Cultural Heritage in return for approval by that official, or his subordinate, for the special plan proposal for the Missionary Complex, thereby satisfying the builders’ goal to construct a building with the largest usable area possible. Concerned with the future of the Vilnius Old Town and seeking to protect and preserve its unique landscape, the public has repeatedly petitioned national and municipal authorities, organized protests, and requested to suspend the construction operations within the Missionary Complex. Unfortunately, the detrimental construction operations have continued, despite these public protests, the objections expressed by the State Commission for Cultural Heritage, the unfavorable findings of the Department of Cultural Heritage internal audit, and an ongoing investigation by the Lithuanian State Territorial Planning and Construction Inspectorate into the legality of the construction permit.

Being convinced of the extraordinary threat arising to the Missionary Complex and the Vilnius Historic Centre and the inability of local authorities to take any viable action to prevent this unspeakable damage done to our heritage sites, and in accordance with Paragraph 172 of the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, we are hereby informing you of this problem and request your assistance to prevent the destruction of this cultural heritage site of world-wide importance. We ask you to immediately appoint a task force to assess the situation and condition of the Vilnius Historic Centre in situ and take any other appropriate remedies as needed.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Do Międzynarodowego Komitetu Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO

APEL O NATYCHMIASTOWĄ POMOC W POWSTRZYMANIU NISZCZENIA WYJĄTKOWEJ I POWSZECHNEJ WARTOŚCI HISTORYCZNEGO CENTRUM MIASTA WILNA, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Zwracamy się z prośbą o pilne podjęcie działań w sprawie szeroko zakrojonych prac budowlanych prowadzonych w historycznym centrum Wilna, znajdującym się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, gdyż w naszym przekonaniu przyczynią się one do zniszczenia jego wyjątkowej i powszechnej wartości.

31 marca 1992 roku Litwa ratyfikowała Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (World Heritage Convention). Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa (World Heritage List) znajdują się cztery obiekty z Litwy, wśród nich – historyczne centrum Wilna (Vilnius Historic Centre). Zostało ono wpisane na listę w 1994 roku (decyzja nr 541), jako obiekt odpowiadający II i IV kryterium, a w 2014 roku Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO potwierdził jego wyjątkową i powszechną wartość (Outstanding Universal Value).

Decyzją rządu Republiki Litewskiej za ochronę historycznego centrum Wilna odpowiada Ministerstwo Kultury. W latach 1995-1996 opracowano strategię rewitalizacji wileńskiego Starego Miasta (Vilnius Old Town Revitalisation Strategy), a w 1998 roku powołano Agencję do Spraw Odnowienia Starego Miasta w Wilnie (Vilnius Old Town Reniewal Agency: www.vsaa.lt). W 2013 roku minister kultury Republiki Litewskiej ustanowił Komisję Nadzoru ds. Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania (dalej – Komisja Nadzoru) historycznego centrum miasta Wilna, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niestety, wspomniane komisje nie są w stanie wileńskiemu Staremu Miastu zapewnić odpowiedniej ochrony.

Eksperci międzynarodowi i miejscowi niejednokrotnie wskazywali, iż historyczne centrum Wilna jest chronione w niewystarczającym stopniu. W 2005 roku Komitet Światowego Dziedzictwa zgłosił zastrzeżenia co do jego ochrony, a w 2010 roku Państwowa Komisja Dziedzictwa Kultury stwierdziła, że w ciągu 15 lat w historycznym centrum Wilna zaszły nadmierne zmiany. W 2012 roku Komitet Światowego Dziedzictwa zachęcał do ukończenia przygotowywanego od 2008 roku specjalnego planu, poprzez ustanowienie nowych bądź uzupełnienie istniejących wymagań co do ochrony dziedzictwa wileńskiego Starego Miasta oraz przez przyjęcie konkretnych rozwiązań mających na celu uporządkowanie sytuacji itp. Niestety te problemy do dziś nie doczekały się rozwiązania, natomiast w obrębie historycznego centrum Wilna prowadzone są coraz intensywniejsze i szeroko zakrojone prace budowlane.

W ostatnim czasie pojawiło się ogromne zagrożenie dla jednego z najważniejszych i najpiękniejszych zabytków wileńskiego Starego Miasta – zespołu kościelno-klasztornego składającego się z niegdysiejszego klasztoru Misjonarzy oraz kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego (dalej – zespół kościelno-klasztorny Misjonarzy). Jego znaczenie podkreślono w dokumentacji ws. wpisania historycznego centrum miasta Wilna na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wskazując, iż z historycznego punktu widzenia zabudowania wileńskiego Starego Miasta należą do sześciu dużych zespołów, z których jeden to zespół barokowych kościołów Serca Jezusowego (Wizytek) i Wniebowstąpienia Pańskiego (Misjonarzy).

Na początku 2017 roku w obrębie zespołu kościelno-klasztornego Misjonarzy, współtworzącego niezwykle malowniczą panoramę Starego Miasta, rozpoczęto realizację projektu budowy nowoczesnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (na powierzchni ok. 9 500 m²), co prowadzi do nieodwołalnych zmian w historycznym krajobrazie miejskim. Na mocy szkodliwych decyzji Ministerstwa Kultury, Departamentu Dziedzictwa Kulturowego oraz Samorządu m. Wilna, jednolity teren zespołu kościelno-klasztornego Misjonarzy, podlegający wzmożonemu reżimowi ochrony, został podzielony na dwie działki, przy czym zmieniono przepisy dotyczące jego ochrony, zlikwidowano strefę chronioną i stworzono możliwość rozpoczęcia w miejscu niegdysiejszych ogrodów klasztornych budowy pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z podziemnymi garażami na 122 miejsca. Trzeba podkreślić, że ten projekt, realizowany przez prywatnego inwestora, nie został przedstawiony stronie społecznej i że pominięto etap publicznej dyskusji nad projektem. Z projektem nie miała szans zapoznać się w wystarczającym stopniu także wspomniana wyżej Komisja Nadzoru.

Z przykrością odnotowujemy, że także Litewski Komitet Narodowy ICOMOS (ICOMOS Lithuania) włączył się do realizacji tego – zgubnego dla zespołu kościelno-klasztornego Misjonarzy – projektu: trzej członkowie komitetu przygotowali prywatną opinię zawierającą pozytywne wnioski co do projektu (pt. „Ocena możliwego wpływu na wyjątkową i powszechną wartość historycznego centrum Wilna, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” – oryg. „Vertinimas dėl galimo poveikio Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinei visuotinei vertei”), za którą zapłacił inwestor; wskazuje to na ewidentny konflikt interesów w łonie Komitetu. Ochroną unikalnego obiektu dziedzictwa kulturowego nie zajął się także inspektor nadzoru inwestorskiego (site manager) Starego Miasta w Wilnie.

Pragniemy zwrócić uwagę, że najważniejszy ekspert w dziedzinie państwowego dziedzictwa kulturowego, a więc Państwowa Komisja Dziedzictwa Kultury jeszcze w 2016 roku sprzeciwiła się projektom budowy na terenie zespołu kościelno-klasztornego Misjonarzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz podziemnego parkingu. Komisja stwierdziła, iż przewidziane w projekcie rozwiązania mogą mieć negatywny wpływ na panoramę Starego Miasta i że planowana gęsta zabudowa byłaby szkodliwa dla charakteru tego miejsca. Poza tym, Komisja zwróciła uwagę na to, że realizacja projektu może zaszkodzić wyjątkowej i powszechnej wartości historycznego centrum Wilna oraz unicestwić jego autentyzm. Z tą opinią zgodził się sekretarz Komisji Narodowej Litwy UNESCO.

Należy przy tym podkreślić, że Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury, po tym jak uprawomocnił zabudowę terenu zespołu kościelno-klasztornego Misjonarzy, przyznał się do błędu we wnioskach sformułowanych przez komisję, która przeprowadziła wewnętrzną kontrolę i wykazała, że doszło do wielu nieprawidłowości. Wśród wniosków znalazło się stwierdzenie, iż podział zespołu stworzył warunki do niszczenia wartości dziedzictwa kulturowego (cytaty z wniosków z prac komisji można znaleźć na stronie: https://lietuvos.link/visuomenininkai-praso-unesco-padeti-sustabdyti-misionieriu-ansamblio-ir-vilniaus-senamiescio-darkyma/). Co więcej, w reakcji na zainteresowanie ze strony społecznej urzędnicy odpowiedzialni stwierdzili, że do przyjęcia tych decyzji – będących z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego przestępstwem – przyczynili się politycy, którzy być może reprezentowali interesy prywatnych osób, zainteresowanych sprawą. Szczególnie wstydliwym epizodem w tej historii jest fakt odnotowany w wyroku Sądu Okręgowego miasta Wilna, iż osoba reprezentująca interesy inwestora zaproponowała i przekazała kierownikowi działu w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego łapówkę po ty, by on lub jego podwładny zatwierdził specjalny plan miejscowy dla zespołu kościelno-klasztornego Misjonarzy, pozwalający inwestorowi postawić budynki o możliwie największej kubaturze.

Strona społeczna, zaniepokojona losem wileńskiego Starego Miasta i dążąca do ochrony jego wyjątkowego krajobrazu miejskiego, nie raz zwracała się do instytucji państwowych, samorządowych, organizowała pikiety i prosiła o zatrzymanie prowadzonych w zespole kościelno-klasztornym Misjonarzy prac budowlanych, mimo to są one kontynuowane – bez względu na protesty społeczne, sprzeciw ze strony Państwowej Komisji Dziedzictwa Kultury, negatywne wnioski sformułowane po kontroli wewnętrznej w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego, a także na prowadzone obecnie przez Państwową Inspekcję Inwestycji i Planowania Przestrzennego dochodzenie co do słuszności wydania pozwolenia na zabudowę.

Ponieważ jesteśmy przekonani, że zespół kościelno-klasztorny Misjonarzy oraz historyczne centrum Wilna jest poważnie zagrożone, a miejscowe instytucje państwowe i samorządowe nie są w stanie zapobiec jawnemu niszczeniu dziedzictwa kulturowego, kierując się 172 punktem Wytycznych operacyjnych dotyczących wdrożenia konwencji o dziedzictwie światowym (The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention), informujemy o problemie i zwracamy się z prośbą o pomoc w powstrzymaniu niszczenia dziedzictwa kulturowego o światowym znaczeniu poprzez niezwłoczne powołanie grupy zadaniowej do oceny sytuacji i stanu centrum historycznego miasta Wilna in situ oraz podjęcie wszelkich innych odpowiednich środków zaradczych.

Uwaga: przedstawiciele organizacji społecznych przekazali już niniejszą prośbę Komitetowi Światowego Dziedzictwa UNESCO (zob. https://lietuvos.link/visuomenininkai-praso-unesco-padeti-sustabdyti-misionieriu-ansamblio-ir-vilniaus-senamiescio-darkyma/), jednak Państwa wsparcie dla tej inicjatywy jest niezwykle istotne – podpisy są bowiem wyrazem woli każdego z nas, by dziedzictwo kulturowe Wilna było odpowiednio chronione i zachowane.

%%your signature%%

2,896 parašai

Pasidalinkite peticija su savo draugais: