Kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson paprašyta atgaivinti apmirusią komisiją, kuriai patikėta rūpintis Vilniaus senamiesčio išsaugojimu

Kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson paprašyta atgaivinti apmirusią komisiją, kuriai patikėta rūpintis Vilniaus senamiesčio išsaugojimu

“Deja, ši komisija ne tik neatlieka nė vieno iš savo uždavinių, bet ir, mūsų žiniomis, jau ilgą laiką iš viso neveikia, nesirenka į posėdžius ir nesvarsto net pačių opiausių, akivaizdžią grėsmę Vilniaus istorinio centro išskirtinei visuotinei vertei keliančių problemų, kurios išprovokuoja ne tik didelį visuomenės pasipiktinimą, bet ir teisminius procesus “, – rašoma Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio rašte kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson dėl Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisijos.

Nors šiai kultūros ministro įsakymais sudaromai komisijai patikėta vykdyti ypač svarbius uždavinius, susijusius su Vilniaus senamiesčio kaip UNESCO saugomos pasaulio paveldo vietovės išsaugojimu, ji taip ir nesugebėjo laiku informuoti Pasaulio paveldo komitetą apie Misionierių ansamblyje planuojamas daugiabučių namų statybas, nesvarstė planų Konstitucijos prospekte statyti D. Libeskindo vadovaujamos kompanijos suprojektuotą aukštybinį pastatą, nesidomėjo planais Žygimantų g. 12 pastatyti daugiabutį, kuris uždengtų vertinga pripažintą Vilniaus senamiesčio panoramą, ir niekaip nereagavo į tokią visos Lietuvos visuomenės susirūpinimą sukėlusią problemą kaip Gedimino kalno nuošliaužos.

Siekdamas pagyvinti šios apmirusios komisijos veiklą, Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis paprašė kultūros ministrės informuoti, kodėl ši komisija apmirė ir kokias iš jai patikėtų pareigų įvykdė, o taip pat įtraukti sąjūdžio atstovą į komisijos sudėtį ir užtikrinti, kad ji apsvarstytų statybų, jau vykstančių Misionierių ansamblyje ir dar tik planuojamų Konstitucijos prospekte bei Žygimantų gatvėje, o taip pat Gedimino kalno gelbėjimo klausimus. Rašto tekstą skelbiame žemiau.

*******

Lietuvos Respublikos kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio

PRAŠYMAS
2017 m. rugsėjo 8 d.

Asociacija „Aplinkos ir paveldo apsaugos sąjūdis“ (toliau – Asociacija) yra visuomeninė organizacija, kuriai rūpi Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas.

Nuo 2013 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais yra sudaroma Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisija, kuri, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu patvirtintuose jos nuostatuose, yra tarpinstitucinė kolegiali institucija, koordinuojanti Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamo naudojimo priežiūros planavimą, stebėsenos organizavimą, tarpinstitucinio integruoto veiksmų plano parengimą ir jo įgyvendinimą.

Nuostatuose nurodyta šios komisijos paskirtis – siekti išsaugoti ir tausojamai naudoti Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės požymius, užtikrinti jų tausojamą naudojimą bei skatinti harmoningą saugomos vietovės pritaikymą šiuolaikiniam gyvenimui moderniame mieste.

Komisijos uždaviniai jos nuostatuose apibrėžti taip:

6.1. organizuoti ir prižiūrėti, kad būtų sistemingai vykdoma Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės požymių, įvardintų UNESCO pasaulio paveldo centro patvirtintoje vertės pažymoje, kaitos ir ją sukeliančių faktorių stebėsena, įskaitant išskirtinės visuotinės vertės kaitą sukeliančias aplinkybes, jų pobūdį, informacijos šaltinius ir teikėjus, jos surinkimo būdus bei saugojimą;
6.2. vertinti Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės požymių išsaugojimo stebėsenos rezultatus;
6.3. atlikti Komisijai teikiamos informacijos apie Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės požymių būklę analizę;
6.4. teikti išvadas apie išskirtinės visuotinės vertės vertingųjų savybių būklę už Vilniaus istorinio centro išsaugojimą ir veiklą vietovės teritorijoje atsakingoms institucijoms;
6.5. dalyvauti Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamo naudojimo veiksmų plano, tvirtinamo Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, (toliau – Veiksmų planas) priemonių rengime ir prižiūrėti šių priemonių įgyvendinimą; koordinuoti veiksmus tarp atsakingų už Veiksmų plano priemonių įgyvendinimą institucijų;
6.6. vertinti kultūros paveldo apsaugą įgyvendinančių institucijų veiksmus, kaip vykdomi Vilniaus istorinio centre esančių vertingiausių kultūros paminklų tyrimų, konservavimo ir restauravimo darbai;
6.7. vertinti, kaip vykdomi Vilniaus istorinio centro planavimo, finansavimo, viešinimo procesai.

Taip pat nustatytos šios komisijos pareigos:

8.1. ne rečiau kaip kartą per tris metus ir ne dažniau kaip kas pusę metų rengti Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės požymių stebėsenos rezultatų įvertinimo posėdį;
8.2. kasmet, iki sausio 25 d., pateikti Kultūros ministerijai ataskaitą apie Veiksmų plano priemonių įgyvendinimą ir stebėsenos rezultatų įvertinimą už praeitus kalendorinius metus.
8.3. teikti siūlymus, susijusius su Veiksmų plano įgyvendinimu ateinančiais kalendoriniais metais.

Eiliniai Komisijos posėdžiai, kaip nurodyta jos nuostatuose, turi būti rengiami ne rečiau kaip kas tris mėnesius nuo šių nuostatų įsigaliojimo dienos, o jos sprendimai, išvados ir pasiūlymai skelbiami Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Deja, ši komisija ne tik neatlieka nė vieno iš savo uždavinių, bet ir, mūsų žiniomis, jau ilgą laiką iš viso neveikia, nesirenka į posėdžius ir nesvarsto net pačių opiausių, akivaizdžią grėsmę Vilniaus istorinio centro išskirtinei visuotinei vertei keliančių problemų, kurios išprovokuoja ne tik didelį visuomenės pasipiktinimą, bet ir teisminius procesus.

Pavyzdžiui, tuo metu, kai statybos buvusiame Vilniaus misionierių vienuolyno ir Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios ansamblyje (toliau – Misionierių ansamblis) dar tik buvo planuojamos, ši komisija dėl jų taip ir nepriėmė jokio sprendimo bei neinformavo apie jas Pasaulio paveldo komiteto, kaip numato Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos Įgyvendinimo gairių 172 punktas: „Pasaulio paveldo komitetas ragina valstybes Konvencijos šalis per Sekretoriatą informuoti Komitetą apie ketinimus šios Konvencijos saugomoje teritorijoje imtis didelių restauravimo arba naujų statybų darbų, kurie galėtų paveikti šios paveldo vertybės išskirtinę visuotinę vertę, arba leisti tokius darbus vykdyti. Pranešti reikėtų kiek įmanoma anksčiau (pavyzdžiui, prieš pradedant rengti pagrindinius konkretiems projektams skirtus dokumentus) ir prieš priimant bet kokius sprendimus, kuriuos būtų sunku atšaukti, taigi taip, kad Komitetas galėtų padėti rasti tinkamus sprendimus, kurie užtikrintų, jog paveldo vertybės išskirtinė visuotinė vertė būtų visiškai išsaugota“.

Taip pat, mūsų žiniomis, ši komisija nesvarstė ir Konstitucijos prospekte planuojamo statyti D. Libeskindo vadovaujamos kompanijos „Studio Libeskind“ suprojektuoto aukštybinio pastato, kurio aukštis viršija Vilniaus miesto bendrajame plane šiai teritorijai numatytą aukštį, poveikio Vilniaus istorinio centro išskirtinei visuotinei vertei.

Dar vienas šios komisijos nesvarstytas projektas – planai Žygimantų g. 12 pastatyti daugiabutį, uždengiantį Vilniaus senamiesčio panoramą, kurią Kultūros paveldo departamento pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba pripažino vertingąja Vilniaus senamiesčio savybe.

Ši komisija nesusirinko net ir dėl tokios visos Lietuvos visuomenės susirūpinimą sukėlusios problemos, kaip Gedimino kalno nuošliaužos.

Todėl prašome Jūsų:

1. paaiškinti, kodėl ši komisija neveikia;

2. suteikti informaciją, kaip ši komisija vykdė jos nuostatais nustatytas pareigas:
2.1. kada paskutinį kartą rinkosi į posėdį;
2.2. kada paskutinį kartą buvo surengtas Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės požymių stebėsenos rezultatų įvertinimo posėdis, kuris pagal komisijos nuostatus turi būti rengiamas ne rečiau kaip kartą per trejus metus, informuoti apie jame priimtus sprendimus ir pateikti posėdžio protokolo kopiją;
2.3. pateikti dvi pastarąsias, 2015 ir 2016 metų, ataskaitas apie Veiksmų plano priemonių įgyvendinimą ir stebėsenos rezultatų įvertinimą už praeitus kalendorinius metus, kurią ši komisija turi pateikti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai kasmet iki sausio 25 d.;
2.4. informuoti, kokius pasiūlymus, susijusius su Veiksmų plano įgyvendinimu ateinančiais kalendoriniais metais, ši komisija pateikė 2017-tiems metams;
2.5. jei, kaip nurodyta šios komisijos nuostatuose, jos sprendimai, išvados ir pasiūlymai yra skelbiami Kultūros ministerijos interneto svetainėje, prašome pateikti nuorodą, kur visa tai paskelbta;
2.5. informuoti, kas atsakingas už šios komisijos veiklos organizavimą.

3. užtikrinti, kad ši komisija pradėtų veikti, o informacija apie jos veiklą (darbotvarkės, svarstomų klausimų medžiaga, sprendimai, išvados, pasiūlymai ir pan.) būtų prieinama visuomenei, t. y., viešai skelbiama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto svetainėje.

4. įtraukti į šios komisijos sudėtį Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio atstovą (jei reikia, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu pakeičiant jos nuostatus ir kitus teisės aktus, kuriais buvo nustatyta komisijos sudėtis ir narių skaičius). Esame įsitikinę, kad mūsų asociacijos atstovo dalyvavimas sustiprintų visuomeninių organizacijų atstovavimą šioje komisijoje, o tai, tikėtina, padėtų pagyvinti jos veiklą ir užtikrinti, kad ji atkreips dėmesį ir adekvačiai reaguos į skaudžiausias Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo problemas.

5. užtikrinti, kad ši komisija apsvarstytų statybų, jau vykstančių Misionierių ansamblyje ir dar tik planuojamų Konstitucijos prospekte bei Žygimantų gatvėje, o taip pat Gedimino kalno gelbėjimo klausimus.

6. pateikti posėdžių, kuriuose užsiminta apie klausimus, susijusius su Misionierių ansamblyje šiuo metu vykstančiomis statybomis, protokolų kopijas (taip formuluojame prašymą, nes, mūsų žiniomis, šie klausimai posėdžiuose nebuvo svarstyti, apie juos tik užsiminta. Tačiau jei Lietuvos Respublikos ministerija manytų, kad šie klausimai vis dėlto buvo svarstyti – prašytume pateikti tų svarstymų protokolų kopijas).

Pagarbiai,

Asociacijos Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio atstovai

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video