Kultūros ministerija prašoma atsakyti į klausimą, į kurį neatsakė KPD: kokiu pagrindu buvo sumažintas Trakų senamiestis?

Kultūros ministerija prašoma atsakyti į klausimą, į kurį neatsakė KPD: kokiu pagrindu buvo sumažintas Trakų senamiestis?

Dr. Lina Leparskienė, atstovaujanti visuomeninį judėjimą “Gelbėkim Trakus”, kuris internete paskelbė peticiją prieš prekybos centro statybą Trakų istorinio nacionalinio parko urbanistiniame draustinyje, kreipėsi į Kultūros ministeriją, prašydama pateikti argumentuotą atsakymą, kokiu pagrindu buvo sumažinta Trakų senamiesčio pietinė dalis. Kultūros paveldo departamentas tokio atsakymo nepateikė.

(1939 m. V. Romanovičiaus piešinyje – Trakų centras su šiaurine miesto dalimi.)

Primename, kad Trakų senamiesčio teritorija sumažinta toje vietoje, kur buvęs “Vilniaus prekybos” akcininkas Darius Nedzinskas planuoja statyti “Rimi”. Senamiestis sumažintas KPD Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016-02-09 aktu, tačiau nei jame, nei jo prieduose, kaip nurodo dr. L. Leparskienė, “nėra pateikta nė viena svari priežastis, leidžianti mažinti nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objekto – Trakų senamiesčio – ribas pietinėje dalyje. Tiksliau tariant, jokio raštiško paaiškinimo apie Trakų senamiesčio ribų pietinėje dalyje mažinimą viešai prieinamuose dokumentuose elektroniniame kultūros paveldo registre nėra.”

Skelbiame dr. L. Leparskienės kreipimąsi į Kultūros ministeriją.

*******

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJAI
Basanavičiaus g. 5, Vilnius

ŽINIAI: 2017 m. kovo 13 d.

Lietuvos kultūros komitetui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius
Pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai
Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
A. Jakšto g. 4, Vilnius
Lietuvos Respublikos valstybinei kultūros paveldo komisijai
Rūdninkų g. 13, Vilnius
Trakų rajono savivaldybei
Vytauto g. 33, Trakai
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai
Karaimų g. 5, Trakai.

Informuoju, kad 2017 m. vasario 13 d. kreipiausi į Pirmąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą (toliau – Taryba), prašydama pateikti informaciją, kuri paaiškintų, kokiu pagrindu keičiama Trakų senamiesčio (unikalus kodas 17114) riba pietinėje Trakų pusiasalio teritorijoje (priedas Nr. 1). Deja, 2017 m. kovo 7 d. iš Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos (toliau – KPD) gautas atsakymas (parengtas 2017 m. kovo 1 d.) vertintinas kaip nekompetentingas, nes neatsakė nė į vieną kreipimesi pateiktą klausimą (priedas Nr. 2).

Kadangi Taryba, ją paskyrusi KPD direktorė D. Varnaitė ir Kultūros paveldo centro (toliau – KPC) direktorius V. Kačinskas nesugebėjo atsakyti į 2017 m. vasario 13 d. kreipimąsi, esu priversta kreiptis į Kultūros ministeriją, kaip instituciją, atsakingą už jai pavaldžių KPD ir KPC veiklą ir kompetencijas. Prašau pateikti argumentuotus ir tyrimais bei monitoringu paremtus duomenis, kurie paaiškintų, kokiu pagrindu buvo sumažinta Trakų senamiesčio pietinė dalis (1). Tai, kad aptariamoje teritorijoje yra autobusų stotis – nėra tinkamas paveldosauginis argumentas.

Reziumuoju, kad 2017 m. vasario 13 d. kreipimesi prašiau pateikti Tarybos priimtų sprendimų argumentus pagal kiekvienos Trakų senamiesčiui priskirtos vertingosios savybės pobūdį – architektūrinį, istorinį, povandeninį, urbanistinį ir kraštovaizdžio. Tai reiškia, kad Taryba man turėjo paaiškinti kodėl mažinama senamiesčio dalis staiga prarado visas aukščiau išvardintas vertingąsias savybes. Vietoje to man pateikė apibendrintą ir paviršutinišką informaciją apie Tarybos akte nustatytas paveldo vietovės (t.y. Trakų senamiesčio) išvardintas vertingąsias savybes. Taip pat nurodyti kažkokie priedai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 5, kurie nebuvo pateikti ir papildomai komentuoti.

Paaiškinu, kad 2016-02-09 Nr. KPD-RM-627/1 Tarybos akte nei jo prieduose nėra pateikta nė viena svari priežastis, leidžianti mažinti nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objekto – Trakų senamiesčio – ribas pietinėje dalyje. Tiksliau tariant, jokio raštiško paaiškinimo apie Trakų senamiesčio ribų pietinėje dalyje mažinimą viešai prieinamuose dokumentuose elektroniniame kultūros paveldo registre nėra. Primenu, kad KPD sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų (2015 m. sausio 15 d. patvirtintuose KPD direktoriaus įsakymu Nr. Į-9) 14 punkte nurodyta, kad „Tarybų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos posėdžius protokoluoja sekretorius, protokolo forma turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Protokole nurodoma posėdžio vieta ir data, registravimo numeris, posėdyje dalyvavę Tarybos nariai, kiti posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai, balsavimo rezultatai, priimtas sprendimas, jo motyvai, konkretūs Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų apraše nurodyti kriterijai, lėmę sprendimo priėmimą, atskirosios Tarybos narių ir kitų posėdžio dalyvių nuomonės, jeigu tokios buvo pareikštos, kita reikiama informacija. Tarybos posėdžių, kuriuose Taryba atlieka šių Nuostatų 5.1–5.5 punktuose nustatytas funkcijas, eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris po posėdžio Tarybos sekretoriaus perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, kuri pridedama prie protokolo“. Atkreiptinas dėmesys, kad Trakų senamiesčio atveju Taryba atliko būtent 5.1–5.5 punktuose nurodytas funkcijas. Todėl teisėtai prašau, kad būtų pateiktas Tarybos vertinimo protokolas ir skaitmeninis garso įrašas (2).

Atkreipiu dėmesį, kad aukščiau minėtuose nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatuose nurodyta, kad kultūros paveldo vertinimo tarybos turi teisę prireikus kviesti į savo posėdžius kitų sričių reikalingus specialistus, galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų, teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo veiklą. Prašau paaiškinti, ar šia teise buvo pasinaudota (3) ir ar Tarybos posėdyje dalyvavo Trakus tyrinėjantys mokslininkai. Jei tokių būta – prašau nurodyti jų pavardes ir mokslines kompetencijas daryti išvadas apie Trakų senamiesčio vertes (4). Taip pat prašau informuoti, ar, vertindama tokios visuomeninės reikšmės paveldo vietovę kaip Trakų senamiestis, Taryba organizavo bent vieną išvykstamąjį posėdį. Jei ne – paaiškinkite, kuo buvo grindžiamas toks sprendimas (5).

Taip pat prašau paaiškinti, ar Tarybos aktas ir jo pagrindu parengtas Trakų senamiesčio apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas laikytinas dokumentu, kuriuo galima remtis rengiant bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus, techninius projektus ir vykdyti statybas? Ar tai tik projektas, kurį turi patvirtinti, tinkamai išviešinti ir aukštesnio lygio institucijos? (6).

Primenu, kad šiuo metu pietinė Trakų senamiesčio dalis ir jos gretimybėje planuojamos prekybos centro su autobusų stotimi statybos (adresas Vytauto g. 90, Trakai) susilaukia visuomenės, politikų ir žiniasklaidos dėmesio. Todėl Jūsų atsakymas yra itin svarbus dokumentas, siekiant apginti viešą interesą – piliečių teisę į savo istorinį ir kultūrinį paveldą bei jo likimą. Rašte suformuluoti šeši svarbiausi klausimai, kurie pažymėti numeriais skliaustuose. Prašau pateikti aiškius ir kompetentingus atsakymus į juos.

PRIDEDAMA:

1. 2017 m. vasario 13 d. L. Leparskienės kreipimasis į Pirmąją nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą „DĖL TRAKŲ SENAMIESČIO RIBŲ KEITIMO“ – 1 egz. 3 lapai.
2. 2017 m. kovo 1 d. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos raštas L. Leparskienei „DĖL TRAKŲ SENAMIESČIO (17114) TERITORIJOS RIBŲ BEI VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ POBŪDŽIŲ“.- 1 egz. 2 lapai.

Lina Leparskienė
gelbekimtrakus@gmail.com

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video