Į valstybės vadovus kreiptasi dėl galimai naikinamų Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių ir keičiamų Vilnios vagos ir slėnio

Į valstybės vadovus kreiptasi dėl galimai naikinamų Vilniaus senamiesčio vertingųjų savybių ir keičiamų Vilnios vagos ir slėnio

Skelbiame šiandien išsiųstą raštą.

Vaizdo įrašą su vaizdais, kurie paskatino parengti šį kreipimąsi, rasite čia:
„Stalkeris“ Vilniaus senamiestyje: „Vijūnėlės“ skandalas atrodo smulkmena“

*******
Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrui pirmininkui

DĖL VILNIAUS SENAMIESČIO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ BEI VILNIOS UPĖS GALIMO NAIKINIMO
2019-04-30

Asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ (toliau – APSS) nariai, 2019 m. balandžio 18 d. lankydamiesi Vilniaus senamiestyje, kurio unikalus kodas – 16073, pastebėjo, kad yra galimai sunaikinta dalis šio nacionalinės reikšmės Lietuvos Respublikos kultūros paminklo vertingųjų savybių.

Pirma, informuojame, kad Vilniaus senamiesčio Užupio ir Paplaujos priemiesčiuose vykdomi didelės apimties naujos statybos darbai, kurių metu iš dalies yra keičiama Vilnios upės, kertančios senamiestį rytinėje dalyje, vaga ir slėnis.

Paaiškiname, kad Užupyje ties gyvenamųjų namų kvartalu sklype adresu Polocko g. 17, Vilniuje, performuotas visas kairysis Vilnios upės krantas, jame įrenginėjamas serpantininis kelias ir laiptai. O prie pat Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis (unikalus kodas – 10660), tvoros yra nukastas šlaitas, iš kurio veržiasi šaltinis.

Paaiškiname, kad kiek mažesni Vilnios upės vagos ir slėnio pakeitimai vykdomi ir dešiniajame krante ties naujai statomu gyvenamųjų namų kvartalu adresu Aukštaičių g. 16, Vilniuje.

Pridedame tai iliustruojančią 2019 m. balandžio 18 d. fotofiksaciją (priedai 1, 2, 3).

Kaip viešai skelbia Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – KPD), Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes paskutinį kartą KPD pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) patikslino 2019 m. kovo 19 d. aktu Nr. KPD-RM-2014/20.

KPD Tarybos aktais įtvirtinta, kad Vilniaus senamiesčio viena iš vertingųjų savybių yra „<...> hidrografinis tinklas: Vilnios upės, kertančios senamiestį R dalyje, vaga, slėnis (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 5-16, 18, 31, 36; FF Nr. 20B.5, 69B.2; 2013 m.);“.

Antra, APSS žiniomis, dar 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ XIX skyriaus „Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos“ 85 punkte nustatė, kad „Prieš skelbiant nekilnojamąsias kultūros vertybes kultūros paminklais, turi būti nustatytos jų individualios apsaugos zonos“.

Susipažinus su KPD Tarybos aktais dėl šio objekto duomenų tikslinimo ir teisinės apsaugos suteikimo, matyti, kad Vilniaus senosioms kapinėms, vad. Bernardinų kapinėmis, yra nustatyti 11900.00 m² „Apsaugos nuo fizinio poveikio“ ir 36600.00 m² „Vizualinės apsaugos“ pozoniai.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, apsaugos nuo fizinio poveikio zonoje draudžiama: „87.1. atlikti darbus, deformuojančius gruntą ir sukeliančius jo vibraciją“, „87.3. statyti statinius, kurie nėra skirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms apsaugoti ir šių vertybių naudojimui garantuoti“, „87.4. atlikti kitokius darbus, galinčius pakenkti nekilnojamosioms kultūros vertybėms ar jų teritorijoms“.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, vizualinės apsaugos zonoje „<...> draudžiami darbai, kurie gali pakenkti nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai.“

Trečia, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXVIII skyriuje „Vandens telkiniai“ nustatyta, kad pagal specialiąsias vandens telkinių naudojimo sąlygas draudžiama: „124.1. reguliuoti natūralias upes ir keisti jų vagą bei ežerų natūralų vandens lygį“, taip pat „<...> tvenkti upes, atstatyti buvusias užtvankas, kitus hidrotechninius statinius, vykdyti upių vagose valymo, krantų tvirtinimo ir kitus darbus be Aplinkos ministerijos leidimo“ (124.3. punktas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXIX skyriuje „Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“ nustatė, kad pakrantės apsaugos juostose draudžiama: „126.1. statyti statinius, išskyrus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytus atvejus“; „126.4. dirbti žemę, ardyti velėnas, <...> , išskyrus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytus atvejus“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXIX skyriuje „Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“ nustatė, kad vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama „127.9. statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininkų ūkio ir kitus pastatus arčiau kaip 50 metrų už pakrantės apsaugos juostos, išskyrus buvusių sodybų atkūrimo atvejus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatytomis sąlygomis, taip pat miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų arba savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose numatytų užstatyti kaimų teritorijose (bet visais atvejais – potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). <...> Pastatus taip pat draudžiama statyti pakrančių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių“.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra nustačiusi, jog veiklai tiek kultūros, tiek gamtos teritorijose bei jų apsaugos zonose būtini už tai atsakingų kultūros paveldo ir aplinkos apsaugos institucijų derinimai ir leidimai, APSS prašo skubiai išsiaiškinti:

1) kokias pagrindais nurodytais adresais galimai yra naikinama Vilniaus senamiesčio vertingoji savybė – Vilnios upės vaga ir slėnis,

2) kokiais pagrindais galimai yra pažeidžiami Vilniaus senųjų kapinių, vad. Bernardinų kapinėmis, apsaugos nuo fizinio poveikio ir vizualinės apsaugos zonų reikalavimai,

3) kokiais pagrindais nurodytais adresais galimai yra pažeidžiamos Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXVIII ir XXIX skyriuose nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

Asociacijos „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“ vadovė L. Leparskienė


XIX a. II-a pusė, “Vilniaus Bernardinų kapinės”, Boleslovas Mykolas Ruseckas (1824-1913) https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000004411730?s_id=r0qzOtNGkLLkSicx&s_ind=23

XXI a. I-a pusė, “Vaizdas iš Vilniaus Bernardinų kapinių”, APSS

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video