Galbūt ir dabar, kai skaitote šį kvietimą, yra žalojami Misionierių ansamblis ir Vilniaus senamiestis

Galbūt ir dabar, kai skaitote šį kvietimą, yra žalojami Misionierių ansamblis ir Vilniaus senamiestis

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis šiandien pradėjo siuntinėti laišką visuomenėje gerbiamiems žmonėms, politikams, tarnautojams, specialistams, prašydamas pareikšti asmeninę poziciją dėl statybų, vykdomų Misionierių ansamblio teritorijoje, o tuos, kuriems valstybė patikėjo tokią teisę – ragina nedelsiant imtis būtinų veiksmų, kad būtų užtikrintas fizinis bažnyčios saugumas, nes pradėjus didelius žemės kasimo ir statybos darbus iškilo didelė fizinė grėsmė kalvos ir bažnyčios pastato stabilumui. Laišką gavo ir kultūros ministrė Liana Ruokytė Jonsson.

Ryšardo Maceikianeco nuotraukoje – 2017 m. balandžio 18 d. akcija dėl Misionierių ansamblio išsaugojimo.

*******
KVIETIMAS
2017 m. balandžio 24 d.

Gerbiamieji,

galbūt net ir šiuo metu, kai skaitote šį kvietimą, statant daugiabučius gyvenamuosius namus yra žalojami vienas iš vertingiausių Lietuvos kultūros paminklų, buvęs Vilniaus misionierių vienuolyno ir Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios ansamblis (toliau ir Misionierių ansamblis) bei UNESCO saugomos pasaulio paveldo vietovės Vilniaus istorinio centro kraštovaizdis.

Valstybinė kultūros paveldo komisija – valstybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais – išanalizavusi su šiomis statybomis susijusią medžiagą 2016 m. birželio 30 d. raštu Nr. V11-195(1.13.) „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20, 22, Vilniuje projektinių pasiūlymų vertinimo“ (skanuotas dokumentas: https://lietuvos.link/wp-content/uploads/2017/04/2016-06-30-VKPK-Misionieriai-Scan_Misionieriai.pdf) pareiškė savo nepritarimą ir perspėjo, kad projekto įgyvendinimas gali pakenkti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto Vilniaus senamiesčio išskirtinei visuotinei vertei ir autentiškumui, padaryti neigiamą poveikį Vilniaus istorinio centro panoramoms, siluetui ir vietos charakteriui, o taip pat pažeisti valstybės saugomų Vaikelio Jėzaus prieglaudos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33915), vienuolyno tvoros (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27331) bei Vilniaus senamiesčio vertingąsias savybes.

Nepaisydama šio perspėjimo, Vilniaus m. savivaldybės administracija galimai neteisėtai išdavė 2017 m. sausio 11 d. statybos leidimą Nr. LSNS-01-170111-00041.

Vykdant juo sankcionuotus darbus kultūros vertybei jau yra padaryta didelė žala, nukasant didelę Išganytojo kalvos dalį, be to, darbai toliau vykdomi neįsitikinus, kad nebus pakenkta šalia statybvietės esančioms kultūros vertybėms – tai konstatuota Valstybinės kultūros paveldo komisijos pažymoje „Vilniaus Misionierių vienuolyno komplekso tvarkymo planas, apskaita, daugiabučių namų Subačiaus g. 20, Vilniuje, projektas ir vykdomi statybos darbai“, cituojame:

„(…) vykdant žemės kasimo darbus – nukasus didelę Išganytojo kalvos dalį – buvo pažeistos Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) vertingosios savybės (kylantis į pusę reljefas su Vilnios slėnio terasų šlaitais, pakopomis, prievaginiais šlaitais senamiesčio III D1 zonoje ir kt.). Geologiniai tyrimai buvo atlikti tik statybvietės zonai, todėl gali būti neįvertinta statybos darbų metu sukeltos vibracijos ir planuojamos ūkinės veiklos įtaka šalia esančioms kultūros vertybėms.“

Pažymime, kad statybos darbai Misionierių ansamblyje yra vykdomi pažeidžiant Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus ir neinformavus UNESCO Pasaulio paveldo centro, nors Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių 172 p. nustato pareigą informuoti apie ketinimus imtis didelių naujų statybų darbų, kurie gali pakenkti Pasaulio paveldo vietovės išskirtinei visuotinei vertei, ir leisti tokius darbus vykdyti.

Deja, ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas nesugebėjo įvykdyti kilnaus paveldosauginio ICOMOS tikslo. Užuot atlikęs poveikio pasaulio paveldo vietovei įvertinimą objektyviai, nešališkai ir skaidriai, kaip reikalauja ICOMOS etikos principai, kurių laikydamiesi ICOMOS nariai privalo nusišalinti dėl bet kurio esamo arba galimo interesų konflikto, ICOMOS LNK sudarė darbo grupę iš tų, kurie privalėjo nusišalinti, bet to nepadarė, todėl įvertino savo pačių, savo giminių, bendradarbių, verslo partnerių ir įmonių darbą Misionierių ansamblyje. Toks šališkas vertinimas yra tik asmeniška šių asmenų nuomonė, bet negali būti laikomas ICOMOS vertinimu dėl poveikio pasaulio paveldui. Todėl būtina atlikti nešališką šio projekto poveikio pasaulio paveldui vertinimą, taip pat nedelsiant informuoti Pasaulio paveldo komitetą per Pasaulio paveldo centrą.

Reaguodamas į valstybės ir savivaldybės institucijų įteisintą vandalizmą, Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis 2017 m. balandžio 18 d. surengė akciją už Misionierių ansamblio apsaugojimą, kurioje dalyvavo apie 100 žmonių. Akcijos dalyviai pasirašė Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson ir Seimo Kultūros komiteto pirmininkui Ramūnui Karbauskiui adresuotą kreipimąsi, reikalaudami Kultūros paveldo departamento vadovybės ir tarnautojų atsakomybės dėl sisteminio paveldo naikinimo, prašydami nedelsiant užkardyti grėsmes, iškilusias Vilniaus, Trakų ir Kuršių nerijos kultūriniam kraštovaizdžiui, bei informuodami, kad per mėnesį nesulaukę konkrečių veiksmų kreipsis dėl pasaulio paveldo vertybėms iškilusios grėsmės į UNESCO Pasaulio paveldo komitetą ir Europos parlamentą. Cituojame dėl Misionierių ansamblio pateiktą prašymą:

„(…) skubiai imtis būtinų veiksmų sustabdyti Misionierių ansamblio teritorijoje vykdomas daugiabučių statybas, keliančias akivaizdžią grėsmę Vilniaus senamiesčio išskirtinei visuotinei vertei, dėl kurios jis yra pripažintas pasaulio paveldo vertybe, ir užtikrinti, kad projekto plėtotojui padarytą žalą atlygins tarnautojai ir ekspertai, sudarę sąlygas vystyti tokį projektą.“ (visas kreipimosi tekstas paskelbtas čia: https://lietuvos.link/aplinkos-ir-paveldo-saugojimo-sajudis-reikalauja-kpd-vadovu-atsakomybes-ir-skubios-vilniaus-traku-ir-kursiu-nerijos-kulturinio-krastovaizdzio-apsaugos/)

Nepritarimą unikaliame barokiniame Misionierių ansamblyje vykdomoms jį žalojančioms statyboms viešai pareiškė Lietuvos dailės istorikų draugija, vienijanti žymiausius Lietuvos architektūros, dailės istorijos, paveldo tyrinėtojus ir ekspertus, taip pat žinomi kultūros žmonės: architektūrologė, ICOMOS narė Jūratė Markevičienė, pateikusi ICOMOS LNK ir valdžios institucijoms dvi išsamias analizes dėl specialiojo plano ir statybų projekto esminių trūkumų, keliančių grėsmę ansambliui (kai kurios jos įžvalgos pateiktos Jūratės Mičiulienės straipsnyje „Misionierių soduose kvepia afera“, žr. http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/misionieriu-soduose-kvepia-afera/220026), menotyrininkė doc. dr. Agnė Narušytė straipsnyje „Dar vienoje Vilniaus kalvoje – milžiniška duobė, gal ims griūti ir Misionierių bažnyčia?“ (http://kultura.lrytas.lt/istorija/dar-vienoje-vilniaus-kalvoje-milziniska-duobe-gal-ims-griuti-ir-misionieriu-baznycia.htm?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign=Copy&utm_medium=Copy), restauratorius Rimantas Gučas straipsnyje „Svarbiausia – „fsio zakonno“ (http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/svarbiausia-fsio-zakonno-/242059), menotyrininkė doc. dr. Birutė Rūta Vitkauskienė Lietuvos radijo laidoje „Kultūros savaitė“ (žr. 2017-04-22 d. įrašą nuo 1:23:00 min.).

Savo pilietinę poziciją ir susirūpinimą dėl iškilusių grėsmių Misionierių ansambliui ir Išganytojo kalvai taip pat išreiškė žinomi mokslininkai menotyrininkai ir gamtos mokslų specialistai: prof. dr. Raminta Jurėnaitė, prof. dr. Giedrė Mickūnaitė, doc. dr. Ričardas Skorupskas, doc. dr. Helmutas Šabasevičius, dr. Dalia Vasiliūnienė, dr. Algė Andriulytė, dr. Lina Balaišytė, doc. dr. Donatas Brandišauskas, dr. Rūta Čapaitė, dr. Kęstutis Gudmanas, doc. dr. Filomena Kavoliutė, doc. dr. Jekaterina Lavrinec ir kiti.

2017 m. balandžio 21 d. Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas skubiai spręsti dėl galimybės ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą su prašymu panaikinti Vilniaus m. savivaldybės administracijos galimai neteisėtai išduotą 2017 m. sausio 11 d. statybos leidimą ir kitus statybą leidžiančius dokumentus, kartu prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir stabdyti statybos darbų vykdymą, nes tai būtina norint užkardyti didelę žalą, daromą mūsų valstybės ir pasaulio kultūros paveldo objektams (tekstas paskelbtas čia: https://lietuvos.link/del-misionieriu-ansamblio-ir-vilniaus-senamiescio-kreiptasi-i-prokuratura-prasant-skubiai-uzkardyti-didele-zala-daroma-lietuvos-ir-pasaulio-paveldo-vertybems/).

Visuomenei nepagrįstai priekaištaujama, kodėl ji nepareiškė savo pretenzijų anksčiau, kai 2015 m. tuometis kultūros ministras Šarūnas Birutis 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-558 patvirtino „Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą“.

Primename, kad iš visuomenės teisė dalyvauti šiame procese buvo iš esmės atimta. Aplinkos ir Kultūros ministrų patvirtintomis „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis“ nustatyta, kad „dokumentų rengimo procesui taikoma supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka“ – t. y., tvarka, kai sutrumpinama viešinimo procedūrų trukmė ir netaikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintų „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų“ 6 punkte nurodytos visuomenės teisės ir valdžios prievolės, taigi, visuomenei neteikiama informacija apie teritorijų planavimo pradžią ir planavimo tikslus, planavimo darbų programą, nenurodoma, ar bus atliekamas SPAV; nesuteikiama galimybė susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumentais; nevykdomas konsultavimasis su kompetentingomis suinteresuotomis organizacijomis ar suinteresuota visuomene; nesuteikiama galimybė teikti siūlymus, siūlymai nepriimami, neregistruojami ir nenagrinėjami, o valdžios sprendimų dėl jų negalima apskųsti, nevykdomas viešas svarstymas ir kt.

Esame įsitikinę, kad visuomenė dar 2015 m. būtų atkreipusi valdžios institucijų dėmesį į neleistinus ansamblio darkymo ir naikinimo sprendinius, kurie apėjus visuomenę buvo įteisinti specialiuoju planu.

Kad apsaugotume nuo sudarkymo Misionierių ansamblį ir Vilniaus senamiestį, šiandien svarbus kiekvienas balsas – ir eilinių piliečių, ir visuomenėje žinomų žmonių, ir specialistų, ir politikų bei tarnautojų, tiesiogiai susijusių su šia istorija – todėl kviečiame Jus pareikšti asmeninę poziciją dėl statybų, vykdomų Misionierių ansamblio teritorijoje.

Taip pat raginame nedelsiant imtis būtinų veiksmų – jei Jums valstybė patikėjo tokią teisę – arba prašome pareikalauti, kad būtų užtikrintas fizinis bažnyčios saugumas, nes pradėjus didelius žemės kasimo ir statybos darbus, prie kurių prisideda ir nuolatinė vibracija, keliama transporto srautų Maironio, Subačiaus ir Žiupronių gatvėmis, iškilo didelė fizinė grėsmė kalvos ir bažnyčios pastato stabilumui, kurį gali pažeisti žemės judinimas, smegimas, vibracijos ir papildomos apkrovos viršutinei kalvos daliai.

Atkreipiame dėmesį, kad statybų techninis projektas nenumato jokių priemonių stebėti bažnyčios fizinei būklei stebėti ir šalinti pastebėtoms grėsmėms. Todėl manome, jog būtina nedelsiant užtikrinti bažnyčios fizinės būklės nuolatinę stebėseną specialiais konstrukcijų judėjimą ir vibracijos lygį matuojančiais prietaisais, taip pat neatidėliotinai nustatyti bei įvertinti esamą fizinę būklę (konstrukcijų ir apdailos – tinko, lipdinių) bei parengti palaikomosios prevencijos bei reagavimo į ekstremalias situacijas priemonių planą.

Pastaba: apie Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio įsteigimą galima paskaityti čia: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15289&p_k=1&p_t=171140&p_a=0

P. S. Atsakymus prašytume siųsti nurodytais el. pašto adresais.

Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio atstovai:
Rasa Kalinauskaitė, rasa.kalinauskaite@gmail.com
dr. Lina Leparskienė, gelbekimtrakus@gmail.com
Dainius Labeckis, dainius.labeckis@gmail.com

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video