Dingusi(?) Kultūros paveldo departamento išvada, kurioje buvo parašyta, kad KPD Vilniaus skyriaus vedėjas V. Karčiauskas sudarė sąlygas sunaikinti vertybę

Dingusi(?) Kultūros paveldo departamento išvada, kurioje buvo parašyta, kad KPD Vilniaus skyriaus vedėjas V. Karčiauskas sudarė sąlygas sunaikinti vertybę

Lietuvos.link skelbia Kultūros paveldo departamento direktorės Dianos Varnaitės įsakymu sudarytos komisijos 2016-06-16 dokumentą, kuriame parašyta, kad KPD Vilniaus skyriaus vedėjas Vitas Karčiauskas sudarė sąlygas sunaikinti Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies vertingąją savybę: vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – pastato vieta Birutės g. Nr. 40 (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12385). Įdomiausia tai, kad KPD Vilniaus skyriaus vedėjas V. Karčiauskas teigia, jog su šia išvada supažindintas nebuvo. Keista, kodėl taip nutiko?

Šiam atvejui tautoje prigijo „skrajojančio paveldo” pavadinimas: KPD Vilniaus skyrius leido nugriauti medinę vilą ir atkurti ją kitoje vietoje, kad tilptų naujas namas. Nuotraukoje – statybos Birutės g. 40.

Dar įdomu tai, kad Žvėryno bendruomenei sukilus dėl Birutės g. 40, šių metų vasario 22 d. KPD paskelbė, kad sudarė komisiją, kuri vertins šio atvejo teisėtumą:

Taigi, panašu, kad KPD antrą kartą tiria tą patį…

O čia pirmosios komisijos išvada – koks likimas ją ištiko, dar nežinome, bet turime vilties sužinoti.

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINSITERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMU NR. Į-54 SUDARYTOS LAIKINOSIOS KOMISIJOS

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktorei Dianai Varnaitei

IŠVADA
DĖL FAKTINIŲ APLINKYBIŲ TEISINIO ĮVERTINIMO

2016 m. birželio 16 d. Nr.
Vilnius

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. Į-54 „ Dėl laikinosios komisijos sudarymo“, sudaryta laikinoji komisija (toliau – Komisija) (priedas Nr. 1) išnagrinėjo faktines aplinkybes dėl Departamento Vilniaus skyriaus 2015-08-28 pritarimo (suderinimo) Nr. 223-PP „Gyvenamųjų namų komplekso Birutės g. 40, Vilniaus m. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams“ ir Departamento Vilniaus skyriaus išduotų 2015-10-15 Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinojo apsaugos reglamento) Nr. EV-837 „Gyvenamųjų namų komplekso Birutės g. 40 Vilniuje statybos projektui“ ir nustatė, kad:

1. Departamento Vilniaus skyrius 2009-12-03 ir 2012-11-13 išdavė leidimus atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus Nr. 36 ir Nr. 77 (priedai Nr. 2, Nr. 3) pagal UAB „Archivoltas“ parengtą pastato Birutės g. 40, Vilniuje, tvarkybos projektą (toliau – 2009 Tvarkybos darbų projektas), kuris Departamento Vilniaus skyriuje buvo patikrintas 2009-10-22 (reg. Nr. 470) (priedas Nr. 4). Projekte numatytas pastato Birutės g. 40, Vilniuje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12385) (toliau – Vertybė) atkūrimas, panaudojant dalį išlikusių konstrukcijų. Suderinto tvarkybos darbų projekto sklypo plane M1:500 aiškiai nurodyta atkuriamos Vertybės vieta žemės sklype (unikalus Nr. 0101-0039-1329). Taip pat 1999-07 žemės sklypo plane M 1:500, pridėtame prie tvarkybos darbų projekto, Vertybė koordinuota koordinačių sistemoje LKS-94.
2. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2012-11-28 sprendimu Nr. 1-906 „Dėl žemės sklypo Birutės g. 40 detaliojo plano tvirtinimo“, patvirtino žemės sklypo Birutės g. 40, Žvėryno seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį) (toliau – 2012 m. Detalusis planas) (priedas Nr. 5), kuriam 2012-09-27 pritarė Departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė Lina Černiauskienė (reg. Nr. T-54) (priedas Nr. 6). Detaliojo plano sprendiniuose nurodyta „Sklypo reljefas lygus, sklypo pietvakarinė riba beveik sutampa su Neries upės šlaito briauna“. Taip pat 2010-03-03 žemės sklypo plane M 1:500, pridėtame prie detalaus plano, Vertybė koordinuota koordinačių sistemoje LKS-94.
3. Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2014-09-23 aktu Nr. KPD-RM-2173 patikslino nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilniaus miesto istorinės dalies, vadonamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies (uniklaus kodas Kultūros vertybių registre 37676, buvęs kodas UV70) vertingąsias savybes. Minėto akto 7.2.1.6. punkte nurodyta, kad Vilniaus miesto istorinės dalies, vadonamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies vertingosios savybės yra: vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – pastato vieta Birutės g. Nr. 40 (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12385) (priedas Nr. 7). Minėtu aktu taip pat buvo apibrėžtos nekilnojamosios kultūros vertybės – pastato Birutės g. 40, Vilniuje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12385) (toliau – Vertybė) teritorijos ribos (priedas Nr. 8).
4. Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2015-08-18 aktu Nr. KPD-RM-2242 patikslino Vertybės vertingąsias savybes (priedas Nr. 9). Minėtu aktu Vertinimo taryba patvirtino Birutės g. 40, Vilniuje, Žvėryno sen., Vilniaus m. sav., teritorijos ribų planą, kuriame Vertybė pažymėta numeriu 1 (priedas Nr. 10).
5. Departamento Vilniaus skyrius vyriausioji specialistė Lina Černiauskienė 2015-08-28 pritarė gyvenamųjų namų komplekso Birutės g. 40, Vilniaus m. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams (reg Nr. 223-PP) (toliau – Projektiniai pasiūlymai) (priedas Nr. 11). Pagal suderintus projektinius pasiūlymus, pakeičiama Vertybės vieta, planuojant Vertybę atkurti žemės sklypo šiaurės-rytų dalyje Birutės g. link, o žemės sklypo pietų-vakarų dalyje šlaito Neries upės link numatant vietą planuojamiems naujiems gyvenamiesiems namams statyti. Taip pat suderintuose minėtuose projektiniuose pasiūlymuose numatoma, kad „Sklypas yra netaisyklingo stačiakampio formos, reljefo perkryčiai ženklūs, stipriai perkrentantys Neries upės link. Projektiniuose pasiūlymuose sklypas terasuojamas, įrengiant projektinį žemės paviršių kiemmo zonoje apie 2,8 m. žemesnėje nei Birutės gatvės altitudėje. Nusistovėjęs žemės paviršius lieka esamas, jį formuoja Birutės gatvės lygis“, tuo numatant žemės sklypo reljefo ženklų pakeitimą.
Pagal 2012 m. patvirtinto detalaus plano sprendinius, du numatomi statyti nauji gyvenamieji pastatai suplanuojami abipus valstybės saugomos Vertybės numatant, kad iš visų trijų pastatų valstybės saugomo objekto išilginė kraštinė siena (pietų-vakarų) būtų arčiausiai šlaito Neries upės link, tuo neužgožiant objekto iš Neries upės pusės. Pagal Projektinius pasiūlymus, arčiausiai šlaito numatomi du nauji gyvenamieji pastatai, o valstybės saugomo objekto vieta numatoma toliau nuo šlaito sklypo dalyje Birutės gatvės link, tuo sudarant sąlygas žemės sklypo dominantei – valstybės saugomam objektui – nebūti vyriaujančiu daiktu, nustelbiant jį iš visų žemės sklypo kraštinių pusių, taip pat, kadangi pagal Lietuvos respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo užimama ir jam nustatyta teritorija ir ši teritorija nuo kultūros paveldo objekto neatsiejama, sudarant sąlygas saugoti Projektiniais pasiūlymais numatomą sukurti dirbtiną žemės sklypo reljefo ženklų kelių metrų perkritimą.
Pagal 2012 m. patvirtinto detalaus plano aiškinamąjame rašte taip pat nurodyta, kad „numatoma atkurti buvusį užstatymą – du galimai buvusius gyvenamosios paskirties pastatus abipus buvusios rezidencijos. Viennas iš jų kaip matoma A. Čapskio litografijoje projektuojamas sklypo šiaurės vakarų dalyje. Kitas numatomas sklypo šiaurės rytinėje dalyje. Jie abu turėtų būti dviaukščiai, su šlaitiniais stogais be mansardų iki 10,5 m. aukščio savo dydžiu ir tektonika papildantys buvusios rezidencijos pastatą. Abu atkuriami pastatai nesant aiškios istorinės ikonografinės medžiagos turėtų būti mediniai, saikingos architektūrinės išraiškos artimos medinės architektūros XIX a būdingai stilistikai. Jie atitraukiami nuo Neries šlaito briaunos ir neturi vizualinės įtakos panoramai nuo upės šlaito apatinės terasos“, o pagal Projektinius pasiūlymus pastatai nemediniai, tik vietomis numatomas išorės atitvarų apkalimas medinėmis dailylentėmis, taip pat sudaro ženklią vizualinę įtaką panoramai nuo upės pusės.
6. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016-02-29 įsakymu Nr. 30-414 „Dėl sklypo Birutės g. 40 detaliojo plano statybos zonos ir statybos ribų koregavimo tvirtinimo“, patvirtino sklypo Birutės g. 40 (kadastro Nr. 0101/0039:1406) detaliojo plano (reg. Nr. 3243), Žvėryno seniūnijoje, detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus mieto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-906 „Dėl žemės sklypo Birutės g. 40 detaliojo plano tvirtinimo“, nustatytų statytos zonos ir statybos ribų koregavimą pagal statinio projekto sklypo sutvarkymo planą (brėžinys prodedamas), kuriam 2015-09-23 pritarė Departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė Lina Černiauskienė (rg. Nr. T-339) (toliau – Detaliojo plano korektūra) (priedas Nr. 12). Patvirtintoje Detaliojo plano korektūroje arčiausiai šlaito numatomi du nauji gyvenamieji pastatai, o valstybės saugomo objekto vieta numatoma toliau nuo šlaito sklypo dalyje Birutės gatvės link, tuo sudarant sąlygas žemės sklypo dominantei – valstybės saugomam objektui – nebūti vyriaujančiu daiktu, nustelbiant jį iš visų žemės sklypo kraštinių pusių, taip pat, kadangi pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo užimama ir jam nustatyta teritorija ir ši teritorija nuo kultūros paveldo objekto neatsiejama, sudarant sąlygas saugoti Projektiniais pasiūlymais numatomą sukurti dirbtiną žemės sklypo reljefo ženklų kelių metrų perkritimą.
7. Departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė Lina Černiauskienė parengė, o Departamento Vilniaus skyriaus vedėjas Vitas Karčiauskas 2015-10-15 patvirtino specialiuosius paveldosaugos reikalavimus Nr. EV-837 gyvenamųjų namų komplekso Birutės g. 40 Vilniuje statybos projektui (toliau – 2015-10-15 Specialieji paveldosaugos reikalavimai) (priedas Nr. 13).

Nustatytų faktinių aplinkybių dėl teisinis įvertinimas

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtintų Departamento direktoriaus 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. Į-259 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo (Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties patvirtinimo)“ (aktuali nuo 2010-03-17 iki 2010-04-23) 17 punktu, vertinimo tarybos sprendimai įforminami kultūros ministro patvirtintos formos aktu. Aktas surašomas vienu egzemplioriumi, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas. Aktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi būti perduotas Departamentui kartu su kitais Tarybos veiklos dokumentais (posėdžių protokolais, posėdžių skaitmeninių garso įrašų kompiuterinėmis laikmenomis, susirašinėjimo ir kitais dokumentais), kurie saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Panaši teisinė reglamentacija yra numatyta ir Departamento direktoriaus 2015-01-15 įsakymu Nr. Į-9 „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintuose Departamento sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatuose (Teisės aktų registras, 2015, Nr. 2015-00690).
Nagrinėjamu atveju Vertinimo taryba 2014-09-23 aktu Nr. KPD-RM-2173 nustatė Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies vertingąsias savybes: vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – pastato vieta Birutės g. Nr. 40 (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12385) (Vertinimo tarybos 2014-09-23 akto Nr. KPD-RM-2173, 7.2.1.6. punktas). Minėtu aktu buvo aiškiai apibrėžtos nekilnojamosios kultūros vertybės – pastato Birutės g. 40, Vilniuje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12385) (toliau – Vertybė) teritorijos ribos.
Taip pat Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2015-08-18 aktu Nr. KPD-RM-2242 patvirtino pastato – Birutės g. 40, Vilniuje, Žvėryno sen., Vilniaus m. sav., teritorijos ribų planą, kurio mastelis 1:1000 ir jame Vertybė aiškiai pažymėta numeriu 1. Tiek 1999-07 žemės sklype M 1:500 pridėtame prie 2009 m. Tvarkybos darbų projekto, tiek 2010-03-03 žemės sklype M 1:500 pridėtame prie 2012 m. detalaus plano, tiek 2012 m. patvirtinto detalaus plano pagrindiniame brėžinyje, Vertybės teritorijos ribos koordinuotos bei sutampa su Vertybės ribomis apibrėžtomis Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2015-08-18 aktu Nr. KPD-RM-2242.
Pagal Departamento Vilniaus skyrius vyriausiosios specialistės Linos Černiauskienės 2015-08-28 suderintus Projektinius pasiūlymus ir 2015-09-23 pritarimą Detaliojo plano korektūrai, Vertybės vieta žemės sklype pakeičiama, planuojant šią Vertybę perstatyti žemės sklypo šiaurės-rytų dalyje, Birutės g. link, o žemės sklypo pietų-vakarų dalyje šlaito Neries upės link, numatant vietą planuojamiems naujiems gyvenamiesiems pastatams statyti.
2015-10-15 Specialiuosiuose paveldosaugos reikalavimuose nenustatytas reikalavimas neplanuoti darbų, galinčių pakenkti Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 37976) vertingosioms savybėms.

Komisija konstatuoja:

Departamento Vilniaus skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Černiauskienės 2015-08-28 pritarimas Projektiniams pasiūlymams, taip pat minėtos vyriausiosios specialistės Linos Černiauskienės parengtų, o Departamento Vilniaus skyriaus vedėjo Vito Karčiausko 2015-10-15 patvirtinti Specialieji paveldosaugos reikalavimai bei 2015-09-23 Departamento Vilniaus skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Černiauskienės pritarimas Detaliojo plano korektūrai, sudarė sąlygas sunaikinti Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies vertingąją savybę: vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – pastato vieta Birutės g. Nr. 40 (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12385).
PRIDEDAMA:
1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2016-02-29 įsakymo Nr. Į-54 kopija, 1 lapas.
2. Departamento Vilniaus skyriaus 2009-12-03 leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus Nr. 36 kopija, 1 lapas.
3. Departamento Vilniaus skyriaus 2012-11-13 leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus Nr. 77 kopija, 1 lapas.
4. Ištrauka iš pastato Birutės g. 40, Vilnius tvarkybos darbų projekto, 13 lapų.
5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-28 sprendimo „Dėl žemės sklypo Birutės g. 40 detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-906 su priedu kopija, 2 lapai.
6. Ištrauka iš sklypo Birutės g. 40, Žvėryno seniūnijoje, detalaus plano, 8 lapai.
7. Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-09-23 akto Nr. KPD-RM-2173 kopija, 10 lapų.
8. Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies (37976) apibrėžtų teritorijos ribų plano 1,2,3 lapo kopijos, 3 lapai
9. Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2015-08-18 akto Nr. KPD-RM-2242 kopija, 5 lapai.
10. Pastato (12385, S587) apibrėžtų teritorijų ribų plano kopija, 1 lapas,
11. Ištrauka iš Departamento Vilniaus skyrius 2015-08-28 suderinto gyvenamųjų namų komplekso Birutės g. 40, Vilniaus m. sav., statybos projekto projektinių pasiūlymų ( reg Nr. 223-PP), 6 lapai.
12. Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2016-02-29 įsakymo Nr. 30-414 „Dėl sklypo Birutės g. 40 detaliojo plano statybos zonos ir statybos ribų koregavimo tvirtinimo“ su priedu kopija, 2 lapai.
13. 2015-10-15 specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinojo paveldosaugos reikalavimų) Nr. EV-837 kopija, 2 lapai.
14. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, 7 lapai.

Laikinosios komisijos pirmininkas Renaldas Augustinavičius
Laikinosios komisijos nariai: Vidmantas Puidokas
Rasa Šimkūnaitė

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video