Dėl viešai neskelbiamų ir galimai korupcinio pobūdžio priežasčių, motyvuojančių Vilniaus savivaldybės ketinimus panaikinti Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektą

Dėl viešai neskelbiamų ir galimai korupcinio pobūdžio priežasčių, motyvuojančių Vilniaus savivaldybės ketinimus panaikinti Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektą

Iš dokumentų susidaręs nuomonę, kad Vilniaus m. savivaldybės norą panaikinti Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektą lemia ne tik viešai skelbiami argumentai, bet ir viešai neskelbiamos, galimai korupcinio pobūdžio priežastys – neaiškiomis aplinkybėmis Vilniaus miesto savivaldybės atstovų galimai prisiimti įsipareigojimai įmonei, statančiai daugiabučius namus buvusiame Vilniaus misionierių ansamblyje – Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybės tarybą bei administraciją, Aplinkos ministeriją ir Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekciją, prokuratūrą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Skelbiame rašto tekstą, priedų kopijas rasite jo pabaigoje.

*******

Vilniaus m. tarybai

Vilniaus m. savivaldybės administracijai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijai prie Aplinkos ministerijos

Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

Asociacija „Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis“

DĖL VIEŠAI NESKELBIAMŲ IR GALIMAI KORUPCINIO POBŪDŽIO PRIEŽASČIŲ, MOTYVUOJANČIŲ VILNIAUS SAVIVALDYBĖS KETINIMUS PANAIKINTI VILNIAUS SENAMIESČIO REGENERAVIMO PROJEKTĄ

Susipažinę su informacija apie Vilniaus m. savivaldybės ketinimus pripažinti naikintinais pluoštą teritorijų planavimo dokumentų (žr. priedą Nr. 1), tarp jų ir Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektą (toliau – Regeneravimo projektas), manome, kad norą panaikinti šį projektą lemia ne tik viešai skelbiami argumentai, bet ir viešai neskelbiamos, galimai korupcinio pobūdžio priežastys – neaiškiomis aplinkybėmis Vilniaus miesto savivaldybės atstovų galimai prisiimti įsipareigojimai įmonei, statančiai daugiabučius namus buvusiame Vilniaus misionierių vienuolyno ir Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios ansamblyje (toliau – Misionierių ansamblis).

Pagrindą susidaryti tokią nuomonę suteikė dokumentai, pridėti prie Seimo nario Naglio Puteikio atsakymo į UAB „Misionierių namai“ skundą, iš kurių akivaizdu, kad ši įmonė yra labai suinteresuota Regeneravimo projekto panaikinimu, nes Vilniaus m. apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1068-433/2018 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) reikalavimas panaikinti leidimą statyti daugiabučius namus Misionierių ansamblyje yra grindžiamas būtent tuo, kad statybos projektas prieštarauja Regeneravimo projekto sprendiniams.

Dar daugiau – UAB „Misionierių namai“ 2018 m. kovo 15 d. rašte „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei aplinkos viceministrės Rėdos Brandišauskienės veiksmų parlamentinės kontrolės“ (žr. priedą Nr. 2) nurodė, kad šioje byloje buvo derinamas taikos sutarties projektas, pagal kurį savivaldybė „sutiko prisiimti įsipareigojimus panaikinti Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepciją bei išduoti naują SDL“ (t. y. statybos leidimą). T. y., panašu, kad dabar Vilniaus m. savivaldybė tiesiog toliau vykdo šį savo įsipareigojimą, kurio dalį jau įvykdė 2018 m. gegužės 23 d., kai išdavė UAB „Misionierių namai“ naują statybos leidimą, o senąjį panaikino. Nebelikus ginčo objekto, Vilniaus m. apylinkės teismas aukščiau nurodytą bylą nutraukė, tačiau VTPSI šį teismo sprendimą apskundė ir jis tebėra neįsiteisėjęs.

Pažymėtina, kad naują statybos leidimą Vilniaus m. savivaldybė išdavė nepaisydama VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. balandžio 6 d. rašte „Dėl informacijos pateikimo“ (žr. priedą Nr. 2), adresuotame Vilniaus m. savivaldybės tarybai ir Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje, pateikto perspėjimo, kad tai prieštarautų teisės aktų reikalavimams. Cituojame šį raštą:

Informuojame, kad pastaruosius keletą mėnesių tarp Inspekcijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Misionierių namai“ buvo diskutuojama dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. e2-1068-433/2018 sudarymo galimybių.

Statytojo iniciatyva kaip esminė taikos sutarties sąlyga buvo pasiūlyta susitarti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija išduos naują statybos leidimą ir darbai pagal ji galės būti vykdomi, nereikalaujant, kad prieš tai būtų pakoreguotas, panaikintas ar kitaip netektų teisinės galios Detalusis planas (minėta Vilniaus senamiesčio regeneravimo koncepcija – APSS), taip pat nereikalaujant atlikti jokių kitų procedūrų. O tik po naujo statybos leidimo išdavimo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atliks bendrojo plano sprendinių stebėseną (monitoringą) ir, esant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintoms monitoringo išvadoms, siūlančioms naikinti detalųjį planą („Vilniaus senamiesčio regeneravimo projektas“), ją teisės aktų nustatyta tvarka panaikins.

Pabrėžtina, kad su šia statytojo pasiūlyta sąlyga Inspekcija griežtai nesutiko, kadangi tokie veiksmai prieštarautų:

– Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 5 daliai, kuri numato, kad žemės valdytojai ir naudotojai vadovaujasi planuojamoje teritorijoje galiojančiais žemiausio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentasis, o neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose – ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais.

– Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 2 daliai, kuri numato, kad detalieji planai galioja neterminuotai arba tol, kol parengiami juos keičiantys to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir 3 dalį, numatančią, kad detalieji planai yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms ir suteikia teisę joms veikti planuojant lėšas. Detalieji planai privalomi visiems suplanuotoje teritorijoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms.

Atkreipiame dėmesį, kad UAB ,,Misionierių namai“ 2018-03-16 pateikė prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai išduoti statybą leidžiantį dokumentą. (…) Manome, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijai išdavus naują statybą leidžiantį dokumentą jis turėtų būti pripažintas neteisėtu ir ginčijamas iš esmės tais pačiais pagrindais kaip ir šiuo metu civilinėje byloje Nr. e2-1068-433/2018.“

Nurodytos aplinkybės verčia manyti, kad Vilniaus m. savivaldybės veiksmus, bandant inicijuoti Regeneravimo projekto panaikinimą, motyvuoja ne tik viešai pateikti argumentai, bet ir viešai neskelbiamos priežastys, susijusios su galimai neskaidriu procesu, kai viešojo intereso sąskaita siekiama patenkinti privačios bendrovės interesą statyti namus Misionierių ansamblyje, nors tai yra vienas iš svarbiausių, istorinei ir estetinei Vilniaus tapatybei esminių kultūros paveldo objektų.

Atkreipiame dėmesį ir į viešai pateikiamų argumentų, neva pagrindžiančių poreikį panaikinti Regeneravimo projektą ir kitus teritorijų planavimo dokumentus, akivaizdų nepakankamumą – Vilniaus m. savivaldybės tarybos Miesto planavimo ir plėtros komitetui kaip rengiamo Vilniaus m. savivaldybės tarybos projekto priedas buvo pateikta lentelė „Naikintinų detaliųjų planų sąrašas“, kurioje kaip argumentai buvo pateikti deklaratyvūs, konkrečiais duomenimis nepagrįsti teiginiai (mūsų žiniomis, komiteto posėdyje jų negalėjo paaiškinti ir Vilniaus m. vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis, nesugebėjęs nurodyti, kurie reglamentai, kaip teigiama lentelėje, yra „morališkai pasenę“).

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome:

Vilniaus m. savivaldybės tarybos ir administracijos:

1. paaiškinti UAB „Misionierių namai“ 2018 m. kovo 15 d. rašto teiginį, kad aukščiau nurodytoje civilinėje byloje derinant taikos sutarties projektą Vilniaus m. savivaldybė sutiko prisiimti įsipareigojimus panaikinti Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepciją bei išduoti naują statybos leidimą – prašome paaiškinti, kas, kieno įgaliojimu, kokius ir kodėl įsipareigojimus sutiko prisiimti;

2. paaiškinti ir pagrįsti, kodėl Vilniaus m. savivaldybė nusprendė nepaisyti VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. balandžio 6 d. rašte pateikto perspėjimo, kad tenkinant UAB „Misonierių namai“ prašymą išduoti naują statybos leidimą būtų pažeisti teisės aktų reikalavimai, ir 2018 m. gegužės 23 d. išdavė naują statybos leidimą;

3. pateikti išsamius, konkrečiais duomenimis pagrįstus argumentus, dėl kurių siūloma inicijuoti Regeneravimo projekto ir kitų detaliųjų planų panaikinimą.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Kęstučio Navicko ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos: remiantis argumentais, išdėstytais VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. balandžio 6 d. rašte, kreiptis į teismą su prašymu panaikinti naują leidimą statyti daugiabučius namus Misionierių ansamblyje, kurį Vilniaus m. savivaldybė galimai neteisėtai išdavė 2018 m. gegužės 23 d.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros: patikrinti ir įvertinti, ar Vilniaus m. savivaldybė nepažeidė VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. balandžio 6 d. rašte nurodytų teisės aktų reikalavimų, 2018 m. gegužės 23 d. išduodama UAB „Misionierių namai“ naują statybos leidimą, o nustačius, kad leidimas išduotas neteisėtai – inicijuoti viešo intereso gynimo procedūrą, panaikinant galimai neteisėtai išduotą naują statybos leidimą.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos: patikrinti ir įvertinti, ar Vilniaus m. savivaldybė veikė teisėtai ir skaidriai, iš pradžių derybose dėl taikos sutarties civilinėje byloje sutikdama prisiimti įsipareigojimus panaikinti Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepciją bei išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą, vėliau, 2018 m. gegužės 23 d., jį ir išduodama, nors VTPSI Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas perspėjo apie tokių veiksmų neteisėtumą, o dabar bandydama inicijuoti be jokių teisėtų pagrindų Regeneravimo projekto panaikinimą.

PRIDEDAMA:

1. Lentelė „Naikintinų detaliųjų planų sąrašas“, pateikta Vilniaus m. savivaldybės tarybos Miesto planavimo ir plėtros komitetui kaip rengiamo Vilniaus m. savivaldybės tarybos projekto priedas: 18-06-12++A3+lapas+Naikintinu+detaliuju+planu+sarasas

2. Seimo nario Naglio Puteikio atsakymas į UAB „Misonierių namai“ skundą su priedais – UAB „Misionierių namai“ 2018-03-15 d. raštu, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018-04-06 d. raštu:

2018 06 27 Seimo nario N Puteikio rastas EPK_atsakant i UAB Misionieriu namai skunda

priedai prie 2018 06 27 Seimo nario N Puteikio atsakymo i UAB Misionieriu namai skunda

Įrašų karuselė

Palikti komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

Naujausi įrašai

Video